Контекст на политиката

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 08-09-2016
This content has been archived on 08-09-2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
От 2002 г. всеобхватна Директива относно шума в околната среда предоставя обща основа за решаване на проблема с шума в целия Европейски съюз. Нейната основна цел е да бъдат избегнати, спрени или намалени вредните последици от излагането на шум.

Шумовите емисии от превозни средства и машини са обект на регулиране в ЕС от десетилетия. Едва пред 90-те години обаче започна за пръв път разработването на нормативи за излагането на хората на шум. Шестата програма за действие на Европейската общност в областта на околната среда за периода 2002–2012 г. цели да  „…намали съществено броя на хората, които са редовно засегнати от дългосрочни средни нива на шум, най-вече от трафик, които от своя страна, според научните изследвания, причиняват вреди на човешкото здраве…“.

През същата година беше приета Директивата относно шума в околната среда. Тя постави обща основа за решаването на проблема с шума в ЕС. Държавите-членки трябва да идентифицират проблемни зони, където шумът да бъде отразен на карта и за които трябва да бъдат изготвени планове за действие. Страните трябва също така да уведомяват обществеността и Комисията за тези дейности. Проблемните зони, където трябва да бъде извършено отразяване на карта на шума и планирането на действия са в близост до големи агломерации и по протежението на главни пътни артерии, железопътни линии и летища.

Излагането на шум също е включено и в политиките на ЕС, напримертематичната стратегия за градската среда, Общата транспортна политика и Стратегията за устойчиво развитие.

През 2004 г. Комисията публикува преглед на всичкиевропейски закони и стандарти, свързани с емисиите на шум.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100