Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 08-09-2016
This content has been archived on 08-09-2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Работата на ЕАОС е свързана главно с Директивата относно шума в околната среда. Тя подпомага Европейската комисия при управленито на данните за шума, както и при оценките за излагане на шум.

Съгласно Директивата относно шума в околната среда, трябва да бъдат докладвани няколко потока от данни. ЕАОС съдейства на Комисията при разработването на предложение за механизъм за електронно докладване в началото на 2007 г., който да е съгласуван със системата за докладване на ЕАОС. Докладваната до момента информация от държавите-членки е разгледана от ЕАОС и е налична наинтернет страницата на Комисията за CIRCA.

През 2001 г. ЕАОС публикува първоначални данни за броя на хората, изложени на шум от трафик. Този показател беше разработен съгласно Отчетния механизъм за транспорта и околната среда (TERM) на ЕАОС.

Следващата оценка на излагането на шум ще се базира на информацията, докладвана от държавите-членки до края на 2007 г., съгласно Директивата относно шума в околната среда. Това ще бъде първият път, когато страни ще докладват за излагането на определени нива на шум. Съгласно тази директива, Комисията трябва да създаде база данни с докладваната информация. ЕАОС подпомага тази дейност.

ЕАОС ръководи работната група в ЕС по оценка на излагането на шум (WG AEN), която разработи ръководство за картографиране на шума съгласно Директивата относно шума в околната среда. ЕАОС работи в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център „Земеползване и пространствена информация“ и с мрежата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100