Накратко за рибарството

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 31-08-2016
This content has been archived on 31-08-2016, reason: No more updates will be done

Риболовната флота на Европа е с критично голям капацитет. Свръхриболова може да има сериозни последици за цялата морска среда. Определени техники за ловене с тралове например, причиняват щети на изключително важните местообитания на морското дъно. На другия край хранителната верига, морски птици, тюлени, китове и други морски бозайници ще бъдат оставени без храна.

Основният въпрос е дали Европа ще успее да избегне „изваждането“ на оставащите й запаси и да развие промишленост, която щади както околната среда, така и тези, които се препитават от нея. Този раздел разглежда реформата на Общата политика на ЕС в областта на рибарството, която цели да осъществи гореспоменатата цел и представя проучвания на рибните запаси, дейността на риболовната флота, и възможните алтернативи, например рибовъдство.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100