Накратко за химикалите

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 02-09-2016
This content has been archived on 02-09-2016, reason: A new version has been published

Човешкият гений е изобретил повече от 100 000 нови химикали — вещества, които никога преди не са били част от земната околна среда.

За някои от тях, например веществата, съдържащи тежки метали, и „устойчивите органични замърсители“, от много години се знае, че са опасни, а други едва наскоро започнаха да предизвикват загриженост. За повечето от тези химикали обаче, не ни е известно как навлизат в околната среда, дали се натрупват, разпръскват или преобразуват, нито как влияят на живите организми в различните концентрации.

Разбрахме, че емисиите на много химикали, за които се знае, че са опасни, са се понижили, но също и че има много области, в които техните концентрации в околната среда все още са твърде високи. Знаем също, че химическата промишленост в Европа се разраства по-бързо, отколкото икономиката като цяло, увеличавайки потока на химикали в европейската икономика. Инициативите, които целят намляване на потока, трябва да обхванат цялата верига: основните производители в химическата промишленост, всички промишлени сектори, отделните потребители, секторът, занимаващ се изхвърлянето на отпадъците и много други.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100