следващ
предишен
елементи

Article

По пътя електрическо бъдеще?

Смяна на език
Article Публикуван 25-09-2017 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
По европейските пътища настъпва тиха промяна. Прогнозата е, че използването на електрически превозни средства ще нарасне неимоверно много в цяла Европа. Това е стъпка, която може да спомогне за проправяне на пътя към една по-зелена пътнотранспортна система, която обаче може да породи предизвикателства при посрещането на енергийното търсене и инвестиране в съответната инфраструктура.

Ако годишните автомобилни изложения са убедителен показател, задвижваните с акумулаторни батерии електрически превозни средства предстои да навлязат на масовия пазар поради бързия напредък в технологията и очаквания спад в цените на новите модели през следващите години, благодарение на по-евтините акумулаторни системи.  Производителите на автомобили се възползват от нарастващото търсене на по-зелени, по-малко замърсяващи коли вследствие на нарасналата загриженост за човешкото здраве, свързана със замърсяването на въздуха. Водещите производители на коли твърдят, че по-новите, задвижвани с акумулаторни батерии електрически модели са по-надеждни и имат по-дълъг живот. Загрижеността за качеството на въздуха също разколеба апетита на обществеността за дизелови превозни средства.

Продажбите на задвижвани с акумулаторни батерии електрически превозни средства в целия Европейски съюз следват рязка тенденция на ръст от 2008 г. насам и нараснаха с 49 % през 2015 г. в сравнение с продажбите през 2014 г. Независимо от по-бавния ръст през 2016 г. тенденцията на ръст се очаква да продължи в дългосрочен план. Задвижваните с дизел и бензин коли обаче си остават кралете на пътя. Като цяло, през 2016 г. 49,4 % от всички нови пътнически автомобили, регистрирани в ЕС, са били дизелови, а 47 % — бензинови. Електрическите задвижвани с акумулаторни батерии коли и хибридните коли, презареждащи се в мрежата, все още представляват малка част от общите продажби, възлизаща на 1,1 % от всички нови автомобили, продадени в ЕС. Въз основа на днешния пазар бъдещият пазарен дял на нови електрически превозни средства се очаква да бъде 2—8 % до 2020—2025 г.

Няколко проучвания стигнаха до извода, че себестойността на автомобила остава главната причина за това потребителите все още да не се ориентират изцяло към електрическите превозни средства. Проблем е и надеждността на новата технология. Съображенията относно пробега на превозното средство и очаквания полезен живот на акумулаторната батерия, наличието на възможности за презареждане и разходите по съответния автомобил, включително данъците и поддръжката, също продължават да бъдат проблем.

Сбогом на нефта

Независимо от тези предизвикателства, превозните средства, задвижвани с електричество, се рекламират като ключов допринасящ фактор за изграждането на система на устойчива мобилност и предстои да разтърсят дългогодишната зависимост на Европа от двигателя с вътрешно горене и от нефта като източник на мощност за транспортните нужди. Нарастващото използване на електрически превозни средства, и по-специално на тези, задвижвани с възобновяеми енергийни източници, може да изиграе важна роля за постигането на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. и за преминаване към ниско въглеродно бъдеще.

Автомобилите, задвижвани с електричество, обикновено са много по-енергийно ефективни от задвижваните с изкопаеми горива. В зависимост от начина на производство на електричеството, увеличаването на броя на електрическите автомобили, задвижвани чрез акумулаторни батерии, може да доведе до значително намаляване на емисиите на въглероден двуокис и на основни замърсители на въздуха като азотните окиси и праховите частици, които са главната причина за проблемите с качеството на въздуха в много европейски градове.

Норвегия е първенец измежду всички европейски държави в преориентирането към електрическите автомобили като алтернатива. В момента в Норвегия има над 100 000 електрически автомобила в експлоатация и асоциацията за електрически автомобили на страната си поставя за цел да увеличи този брой до 400 000 до 2020 г. В много европейски държави ръстът в използването на електрически автомобили се дължи на многото налични стимули и субсидии за привличане на шофьорите на автомобили към зелената технология, включително освобождаване от данъци, отстъпки при таксуването и безплатен паркинг за електрически автомобили. Такива подпомагащи схеми имат голям ефект върху продажбите. След съкращаването на данъчните стимули и субсидии в Нидерландия и Дания през 2016 г. продажбите на презареждащи се в мрежата хибридни автомобили и на задвижвани с акумулаторни батерии електрически автомобили спаднаха значително. Дания обаче въведе отново някои данъчни стимули през 2017 г., за да стимулира продажбите.

Въздействия върху качеството на въздуха и измененията на климата

Голямото увеличаване на употребата на електрически превозни средства ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и до подобрено качество на въздуха в центровете на градовете и по ключовите транспортни коридори. Повишаването на търсенето на електроенергия за задвижване на автомобилите обаче ще изправи доставчиците на енергия пред различен тип предизвикателство. Анализ на ЕАОС сочи, че ако употребата на електрически превозни средства достигне 80 % до 2050 г., това би изисквало допълнителни 150 гигавата електроенергия за зареждането им. Общото потребление на електроенергия в Европа от електрически превозни средства би нараснало от приблизително 0,03 % през 2014 г. на 9,5% през 2050 г.

В зависимост от използвания източник на електроенергия положителните ефекти върху климата и качеството на въздуха могат да се окажат погасени от допълнителните емисии от енергийния сектор. Увеличенията на емисиите биха били по-осезаеми, ако допълнителното търсене на енергия се задоволява с електроенергия от електроцентрали на въглища. Увеличеното използване на въглища за производство на електроенергия в някои региони би могло да доведе до допълнителни емисии на серен двуокис. Като цяло обаче се изчислява, че емисиите на въглероден двуокис, азотни окиси и прахови частици от пътния транспорт, които биха били избегнати, ще натежат повече от по-големите емисии от производство на електроенергия на ниво ЕС.

Рискове от голямо търсене на електроенергия и натиск върху електрическата мрежата

Едно голямо търсене на електроенергия би могло да доведе и до голямо предизвикателство за съществуващата електрическа инфраструктура и електрически мрежи, особено в държави, използващи повече електроенергия от възобновяеми източници. Повечето национални мрежи в момента са слабо подготвени да се справят с по-широка употреба на захранвани с акумулаторни батерии превозни средства и в много държави липсва необходимата инфраструктура за поддържане на презареждането на автомобилите. Повечето държави в Европа притежават само няколко хиляди точки за обществено зареждане и при това става дума главно за бавно зареждащи източници — които позволяват зареждане на превозните средства, използвайки обикновени контакти и кабели с домакинското по-ниско напрежение на променлив ток. Бързо зареждащите източници, от друга страна, доставят по-високо напрежение прав ток и позволяват много по-бързо зареждане. Това обаче е по-скъпо и се губи повече електроенергия по време на зареждането.

Има също така страхове, че повечето хора ще включват за зареждане своите „изтощени“ автомобили след работа, което би оказало допълнителен натиск върху енергийните мрежи в определени пикови периоди на деня. По-новите електрически автомобили обаче могат да бъдат програмирани да се зареждат в определени часове, вместо да се зареждат автоматично след като бъдат включени в щепсела. Така например, като част от изследователски проект, чрез използването на система „автомобил към мрежата“ в Обединеното кралство, националната мрежа ще бъде в състояние да черпи електроенергия от акумулаторните батерии на колите в пикови часове като начин да се балансира търсенето и предлагането на електричество, като в същото време ще се гарантира, че всички автомобили ще бъдат изцяло презаредени до сутринта. ЕС подкрепя изграждането и усъвършенстването на транспортната инфраструктура в Европа за ускоряване на монтажа на точки за презареждане по ключовите пътища.

Пътят напред

Предвид всички тези предизвикателства, реалистично ли е електрифицирането на нашата пътна транспортна система? Политиците, включително европейските правителства и Европейската комисия, както и някои производители на автомобили и оператори в електроенергийния сектор, считат, че е реалистично. Електрическите автомобили, захранвани от възобновяеми енергийни източници, могат да играят голяма роля в преминаването към по-зелен и по-устойчив пътен транспорт. Ясно е, че такава промяна сама по себе си не би решила всички сегашни проблеми, като задръстванията, паркирането и изграждането и ремонта на пътищата, пред които в момента са изправени нашите градове, и няма да бъде достатъчна за изпълнение на целта на ЕС за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Последните изследвания на общественото мнение сочат, че е налице нарастващо осъзнаване от страна на обществеността за нуждата да преминем към електрически превозни средства, към по-ниски нива на замърсяване на въздуха и към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Заменянето на дизеловите камиони с електрически превозни средства за градски доставки несъмнено би могло да спомогне за подобряване на качеството на въздуха в градовете. Въвеждането на програми за споделено пътуване в различни европейски градове също подсказва, че хората започват да се питат дали притежаването на автомобил е толкова важна част от техния стил на живот, особено когато други опции за мобилност стават удобни и в повечето случаи са по-евтини.

ЕС и националните правителства вече прокараха законодателство за насърчаване на развитието на по-нискоемисионни технологии в транспорта и за поставянето на цели за осигуряване на достъп на обществеността до точки за презареждане. Промишленият сектор, подкрепян от заеми и съфинансиране от ЕС, вече започва да инвестира в изграждане на необходимата инфраструктура за бързо презареждане по ключовите магистрали из цяла Европа, което ще спомогне за справяне с опасенията за липса на надеждност. Големите европейски енергийни компании гледат на следващите 5—10 години като на ключови за осигуряване на наличност на необходимата инфраструктура за обезпечаване на електрифицирането на транспортния сектор.

Субсидии и други стимули, като освобождаване от данъци, са въведени в няколко държави, за да направят закупуването на електрически автомобили по-привлекателно. Местните власти на регионално или градско ниво също са активни, чрез изграждането на специални безплатни места за паркиране и точки за презареждане за електрическите автомобили в натоварените центрове на градовете, както и чрез освобождаване на тези автомобили от тол такси и предлагане на отстъпки. Енергийният сектор, както и някои държави — членки на ЕС, също оказват натиск върху Съюза да осигури изграждането на адекватна инфраструктура за презареждане около работните места и домовете, както и в близост до градските апартаменти. На повишаването на лекотата и скоростта на зареждане се гледа като на ключов фактор за по-широко преминаване към електрическите автомобили.

Производителите на автомобили, от своя страна, също започнаха да инвестират в схеми за споделено пътуване, базирани на смартфони, като още един начин за рекламиране на своите електрически превозни средства. С пробег на акумулаторната батерия от 150—300 км при реални условия на кормуване електрическите автомобили са идеални за повечето споделени пътувания. Производителите също така инвестират в електрически безпилотни (автономни) превозни средства, което според експертите би могло да намали броя на автомобилите в употреба в бъдеще с цели 90 %.

Някои производители вече започнаха да изследват възможността електрически превозни средства да се използват като средство за транспортиране на товари по пътищата. Швейцарската компанияЕ-Forceвече произвежда изцяло електрически камиони с пробег от до 300 км, които да се използват главно в градския и междуградския транспорт. Други производители следват техния пример. Градове из цяла Европа започнаха да въвеждат електрически автобуси по някои от своите маршрути на обществения транспорт. Какъв ще бъде следващият революционен пробив — товарни кораби с платна със слънчеви панели или комбинирана железопътна и пътна инфраструктура, която би позволила целият сухопътен транспорт да бъде задвижван от чисто електричество. Захранван от слънцето самолет вече бе изобретен и приключи своя полет от 40 000 км около света.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: electric cars
Действия към документ