следващ
предишен
елементи

Article

Интервю — енергийната ефективност облагодетелства всички ни

Смяна на език
Article Публикуван 25-09-2017 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Потенциалните ползи от подобряването на енергийната ефективност са значителни — не само по отношение на спестяването на енергия и борбата с измененията на климата, но също така по отношение на допринасянето на редица други съпътстващи ползи, включващи подобряване на човешкото здраве и създаване на работни места. Попитахме Тим Фарел, старши консултант към Центъра по енергийна ефективност в Копенхаген, какво дава най-добри резултати, когато става дума за стимулиране на енергийната ефективност. Той открои факта, че целенасочените мерки и политики и достатъчните ресурси в подкрепа на реализацията и съответствието са сред някои от най-важните съставки на рецептата за успех.

Защо би трябвало да инвестираме в енергийната ефективност?

Енергийната ефективност може да бъде обобщена като производство на повече продукция и услуги при използването на същото количество вложена в производството им енергия или производство на същата продукция с по-малко количество вложена в производството ѝ енергия. Така например, получаваме същото ниво на светлина с LED крушките, но те използват 80 % по-малко енергия и имат много по-дълъг полезен живот в сравнение с конвенционалните крушки с нажежаема жичка.

В действителност, енергийна неефективност се наблюдава по цялата верига на енергоснабдяването — от добиването на ресурсите, трансформирането, транспорта и преноса до крайното потребление. Повишаването на енергийната ефективност на сградите не само подобрява вътрешното качество на въздуха и комфорта, но също така намалява сметките за енергия и стимулира появата на работни места в области като строителството, изолирането и системите за отопление и охлаждане. В транспортния сектор също има съпътстващи ползи. Предвид факта, че световният автомобилен парк предстои да се утрои до 2050 г., много държави възприемат стандарти за горивна ефективност, които намаляват зависимостта от петрола, емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха.

Бързото увеличаване на броя на електрическите превозни средства през последните няколко години бе подпомагано от пакет от допълващи политики и мерки, въведени в редица държави. Така например, Норвегия прие дълъг списък от преференциални политики за коли с нулеви емисии от 90-те години на XX век насам и си постави задача, всички коли, произвеждани в страната, до 2025 г. да бъдат електрически. Този пакет от политики спомогна за моделиране на очакванията на потребителите и доставчиците и през 2016 г. превърна парка от презареждащи се в мрежата електрически превозни средства в Норвегия в най-големия парк на глава от населението в света.

Какви са връзките между енергетиката и устойчивото развитие?

Подобренията в енергийната ефективност също са мощен, но често пропускан двигател на енергийния достъп, даващ оптимизъм на 1 милиард души, които все още нямат достъп до електричество. Така например, енергоснабдяването извън конвенционалните електрически мрежи, съчетано с ефективни домакински уреди, може да спомогне за доставянето на достатъчни количества евтина и чиста енергия, докато в същото време допринася за устойчивото развитие. Всъщност, съчетаването на енергийна ефективност с енергиен достъп и възобновяема енергия е необходимо за постигането на Цел 7 от Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации, която е насочена към „осигуряването на достъп до евтина, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички“ до 2030 г. Енергията се счита за „жизненоважна за постигане на почти всички ЦУР — от нейната роля за изкореняване на бедността, през най-новите постижения в здравеопазването, образованието, водоснабдяването и индустриализацията, до борбата с измененията на климата“.

Има ли „панацея“, с която да бъде постигната енергийна ефективност?

Енергийната ефективност предлага ефективна по отношение на разходите възможност за правителствата, частния сектор и общността като цяло да постигнат различни цели, били те намаляване на потреблението на енергия, смекчаване на емисиите, финансови икономии, енергийна сигурност, здравни ползи, или нещо друго. Въз основа на моя опит е ясно, че няма универсално за всички решение или начин за постигане на енергийна ефективност за различните региони, държави или градове.

Поставянето на амбициозни цели е важно за осигуряването на действия, както и създаването на институционални рамки, национални стратегии и ефективни пакети от политики, които съчетават разпоредби, стимули, изграждане на капацитет и информационни инструменти. Всички тези дейности трябва да бъдат подпомагани чрез предоставянето на стабилни данни, правоприлагане, мониторинг и оценка.

Откъде да започнем?

Логиката диктува да се установят приоритети в конкретните сектори, където потенциалът за подобряване на енергийната ефективност е най-голям. Потреблението на енергия по сектори и миксът от горива, който се използва, често са различни в отделните случаи. В район, където значителен дял от енергията се използва за промишлени дейности, властите могат да поставят като приоритет мерки като подпомагане на възприемането на системи за управление на енергията. От друга страна, в район, където голям дял от енергията се използва за отопление и охлаждане на неефективни сгради, е по-смислено правителството да се концентрира върху подобряване на параметрите на ефективност на местния сграден фонд чрез използването на стандарти и сертифициране на строителните дейности и насърчаване на изграждането на сгради с нулеви енергийни нужди. В градски части, борещи се с проблемите на задръстванията, властите могат да поставят като приоритет инвестициите в решения чрез градския транспорт, като бързи транзитни автобусни линии. В момента около 35 милиона пътници в 206 града по целия свят използват системи за градски транспорт с бързи транзитни автобусни линии, които предоставят иновативни, ниско разходни и характеризиращи се с голям капацитет решения, подобряващи градската мобилност и намаляващи замърсяването на въздуха.

Технологичните иновации в частния сектор също играят все по-важна роля. Така например, иновациите в системите за съхранение на енергия, свързаността и умната енергия са предвождани от дружества катоTesla,DanfossиSiemens, наред с останалите.

Оказват ли цените на енергията въздействие върху енергийната ефективност?

Цената е много силен стимул за потребителите да намалят своето потребление на енергия и да преминат към по-голяма енергийна ефективност. При политиките за енергийна ефективност често се среща затруднение да проработят, когато цените на енергията се субсидират, тъй като ниските цени на енергията влияят на икономическата възвращаемост на енергийната ефективност. Наблюдаваме как все по-голям брой държави продължават да реформират тези субсидии, като някои държави разглеждат възможността да ги прехвърлят от доставчиците на енергия на крайните потребители.

В момента са налице много технологични решения, които позволяват да се предприемат незабавни действия за ускоряване на енергийната ефективност. Използването на умно измерване и фактуриране е добър пример. Много потребители плащат своите сметки за енергия на всеки 3 месеца и не съзнават възможностите да постигнат по-голяма ефективност чрез смяна на технологиите или чрез промяна в поведението си. Потребителската информация, предоставяна на крайните потребители, може да спомогне за промяна в потреблението на енергия и за подобряване на енергийната ефективност. В някои държави се предоставят целенасочен анализ и информация в сметките за енергия, която да позволи на домакинствата да сравняват потреблението си на електроенергия с подобни домакинства в местните общности. Други домакинства предпочитат информация в реално време, чрез смартфони или домашни дисплеи, която дава възможност на членовете на домакинството да променят действието и поведението си, преди да бъде фактурирана енергията.

Сигнали за голямо търсене от страна на потребителите за ефективни хладилници и климатици също могат да накарат компаниите да въведат иновации и да предлагат по-ефективни продукти.

Кой трябва да бъде ангажиран и информиран?

Енергийната ефективност е фрагментирана област, включваща множество заинтересовани лица, включително правителствата, частния сектор, международни организации, финансисти и гражданското общество, наред с другите действащи лица. Всички заинтересовани лица трябва да имат на разположение данни и информация, за да вземат информирани решения, свързани с целите, политиките, програмите и инвестициите на високи нива.

Центърът в Копенхаген е добре позициониран да играе централна координираща роля в целевите местоположения с голям ефект и подкрепя ускоряването на действията в областта на енергийната ефективност на световно, национално и градско ниво. В контекста на инициативата на Генералния секретар на Организацията на обединените нации Устойчива енергия за всички ние работим като тематичен център по въпросите на енергийната ефективност. В този контекст допринесохме, наред с другото, за развитието на източници на знания като инициативата Регулаторните показатели за устойчива енергия (РПУЕ) на Световната банка.

 Tim Farrell

Тим Фарел

Старши консултант

Центърът за енергийна ефективност в Копенхаген, част от Партньорството DTU на Програмата за околна среда на Организацията на обединените нации

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: energy efficiency
Действия към документ