следващ
предишен
елементи

Източници на ЕАОС ([1])

Доклад на ЕАОС № 7/2015 г. — Оценка на 15 години интеграция на политиките по транспорт и околна среда — TERM 2015: Транспортни показатели за проследяване на напредъка към изпълнение на целите в областта на околната среда в Европа

Доклад на ЕАОС — Разяснение на емисиите от автотранспорта — нетехнически насоки (2016 г.)

Доклад на ЕАОС № 8/2014 г. — Приспособяване на транспорта към изменението на климата в Европа

Доклад на ЕАОС № 5/2015 г. — Качеството на въздуха в Европа — доклад за 2015 г.

Доклад на ЕАОС № 3/2016 г. — Картографиране и оценка на европейските екосистеми: напредък и предизвикателства

Технически доклад на ЕАОС № 12/2015 г. — Проучване на природно базирани решения: Ролята на зелената инфраструктура за смекчаване на въздействието на природните рискове, свързани с метеорологичните условия и изменението на климата

Технически доклад на ЕАОС № 4/2013 г. — Въздействието на международното корабоплаване върху качеството на въздуха и климата в Европа

SOER 2015 — Европейската околна среда — състояние и перспективи 2015 г., Синтезиращ доклад и европейска информационна справка относно транспорта (Синтезиращият доклад е наличен на 25 европейски езика)

Външни източници

Специално проучване 406 на Евробарометър: „Отношение на европейците към градската мобилност“ (2013 г.)

Пакет за градска мобилност, предложен от Европейската комисия (декември 2013 г.)

Статистиката в достъпна форма — данни на Евростат за превоза на пътници

Европейски доклад за въздухоплаването и околната среда (2016 г.) от Европейската агенция за авиационна безопасност, ЕАОС, ЕВРОКОНТРОЛ

Международен съвет за чист транспорт

 ([1]) Налични само на английски език, ако не е посочено друго.

 

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: signals2016
Действия към документ