следващ
предишен
елементи

Article

Връзка между науката, политиката и широката общественост

Смяна на език
Article Публикуван 16-04-2013 Последна промяна 21-03-2023
Photo: © Tamas Parkanyi
Открай време атмосферата, метеорологичните модели и сезонните промени са обект на интереси наблюдение. През ІV в. пр. Хр. в трактата на Аристотел „Метеорология“ са събрани наблюденията на великия философ не само върху метеорологичните модели, но и върху науките за земята изобщо. До ХVІІ в. въздухът е символ на „нищото“. Приемало се, че няма тегло, докато Галилео Галилей не доказал обратното .

След индустриалната революция дейността на човека въздейства все по-осезателно върху екосистемата на Земята. Една от последиците от това е замърсяването на въздуха. …

Tamas Parkanyi, Унгария (ImaginAIR)

Днес имаме много по-пълни познания и разбирания за нашата атмосфера. Можем да правим станции за наблюдение на качеството на въздуха и за минути да определяме химичния състав въздуха на тези места ­и каква е връзката им с дългосрочните тенденции. Имаме също много по-ясна представа за източниците на замърсяване на въздуха в Европа. Можем да оценяваме количеството на замърсителите, отделяни във въздуха от отделните промишлени обекти. Можем да прогнозираме и да проследяваме движенията на въздуха и да предлагаме незабавен и безплатен достъп до тази информация. Нашето разбиране за атмосферата и химичните взаимодействия в нея е изминало несъмнено дълъг път от Аристотел насам.

Атмосферата е сложна и динамична. Въздухът се движи около Земята, както и замърсителите, които се съдържат в него. Емисиите от отработените газове на леките автомобили в градските райони; горските пожари; емисиите на амоняк от селското стопанство; електроцентралите, захранвани с въглища по цялата планета, и дори вулканичните изригвания влияят на качеството на въздуха, който дишаме. В някои случаи източниците на замърсители са разположени на хиляди километри от засегнатото място.

Знаем също, че лошото качество на въздуха може да доведе до тежки последици за нашето здраве и качество на живот, както и за околната среда. Замърсяването на въздуха може да предизвика и да утежни респираторните заболявания; да повреди горите, да окисли почвите и водите, да намали добивите в селското стопанство и да причини корозия на сградите. Виждаме също, че много замърсители на въздуха допринасят за изменението на климата и че самото изменение на климата ще засегне в бъдеще  качеството на въздуха.

Corn

(c) Gülcin Karadeniz

Политиките подобриха качеството на въздуха, но...

В резултат на постоянно умножаващите се  научни  доказателства, исканията на обществеността и редица законодателни инициативи качеството на въздуха в Европа се подобри значително през последните 60 години. Концентрациите на много замърсители на въздуха, сред които серен диоксид, въглероден оксид и бензенен намаляха значително. Концентрациите на олово спаднаха рязко под допустимите стойности, установени от законодателството.

Но въпреки тези успехи Европа все още не е постигнала качеството на въздуха, предвидено в нейното законодателство или желано от нейните граждани. Праховите частици и озонът са двата най-големи замърсители в Европа днес, излагащи на сериозни опасности здравето на човека и околната среда.

Настоящите закони и мерки за качеството на въздуха са насочени към определени сектори, процеси, горива и замърсители. Някои от тези закони и мерки поставят пределнодопустими стойности на замърсителите, които държавите имат право да изпускат в атмосферата. Други мерки имат за цел да намалят излагането на населението на опасни за здравето равнища на замърсяващи вещества, като ограничават високите концентрации – количеството на определен замърсител във въздуха на дадено място, в даден момент от времето.

Значителен брой държави в ЕС не успяват да постигнат своите целеви показатели за емисиите на един или повече замърсители на въздуха (по-специално азотни окиси), включени в обхвата на законодателството. Концентрациите също са проблем. Много градски райони се борят с равнища на прахови частици, азотен диоксид и приземен озон, по-високи от праговите стойности, определени от законодателството.

Нужни са още подобрения

Последните проучвания на общественото мнение показват, че европейската общественост очевидно е загрижена за качеството на въздуха. Почти един от всеки пет европейци твърди, че страда от респираторни проблеми, не всички от които са непременно свързани с лошото качество на въздуха. Четирима от всеки пет мислят, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за решаване на проблемите с качеството на въздуха в Европа.

 В същото време  трима от всеки пет не се чувстват информирани по въпросите на качеството на въздуха в своята страна. Всъщност въпреки значителните подобрения през последните десетилетия, едва под 20 % от европейците мислят, че качеството на въздуха в Европа се е подобрило. Повече от половината европейци всъщност са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години.

Комуникацията по въпросите за качеството на въздуха е от съществено значение. Тя може не само да ни помогне да разберем по-добре състоянието на въздуха на Европа днес, но и да съдейства за намаляване на последиците от излагане на високи равнища на замърсяването на въздуха. За някои хора, които имат членове на семейството, страдащи от респираторни или сърдечносъдови заболявания, да знаят равнищата на замърсяването на въздуха в своя град или да имат достъп до точна и своевременна информация може да бъде сред най-важните им ежедневни приоритети.

People on the street

(c) Valerie Potapova | Shutterstock

Потенциалните ползи от действията са значителни

Тази година Европейският съюз ще започне да излага бъдещата си политика по отношение на въздуха. Това не е лесна задача. От една страна, тя изисква да бъдат намалени до минимум въздействията на замърсяването на въздуха върху общественото здраве и околната среда. Предварителните оценки за разходите за овладяване на тези въздействия са смущаващо високи.

От друга страна, няма лесно и бързо решение на проблема за подобряване на качеството на въздуха в Европа. То изисква контрол на голям брой различни замърсители от различни източници в дългосрочен план. Нужна е също така по-изразена структурна промяна на нашата икономика към „по-зелени“ модели на потребление и производство.

Науката доказва, че дори много малки подобрения на качеството на въздуха – по-специално в гъсто населените райони – водят до ползи за здравето, както и до икономии. Тези предимства включват: по-високо качество на живот за гражданите, които страдат по-малко от заболявания, свързани със замърсяването; по-висока производителност поради по-малко дни в отпуск по болест и по-малко медицински разходи за обществото.

Науката ни показва също, че предприемането на действия срещу замърсяването на въздуха може да доведе до множество ползи. Например някои парникови газове са и често срещани замърсители на въздуха. Осигуряването на взаимноизгодни политики по отношение на климата и въздуха може да помогне в борбата срещу изменението на климата и едновременно с това да подобри качеството на въздуха.

По-доброто прилагане на законодателството по отношение на въздуха представлява друга възможност за подобряване на качеството му. В много случаи местните и регионалните власти са тези, които привеждат политиките в действие и решават всекидневните проблеми, предизвикани от лошото качество на въздуха. Те често се оказват публичният орган, който е най-близо до хората, засегнати от замърсяването му. Сред тях местните власти имат богата информация ­и конкретни решения за справяне със замърсяването на въздуха в  техния  регион. От решаващо значение е обединението на усилията на тези местни власти за обмен на техните проблеми, идеи и решения. Това ще им даде нови инструменти за постигане на целите, поставени в законодателството, за по-добро информиране на гражданите им и в крайна сметка за намаляване на въздействията на замърсяването на въздуха върху здравето.

Днес сме изправени пред предизвикателството как да продължим да трансформираме  нарастващото си разбиране относно въздуха в по-добри политики и ползи за здравето. Какви действия можем да предприемем за намаляване на въздействието от замърсяването на въздуха върху нашето здраве и околната среда? Какви са най-добрите възможни варианти? И как да стигнем до тях?

Именно в моменти като тези ученият, политикът и гражданинът трябва да работят ръка за ръка за намиране на отговор на тези въпроси, така че да продължим да подобряваме качеството на въздуха в Европа.

Проф. Жаклин Макглейд
Изпълнителен директор

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: air quality, air pollution
Действия към документ