следващ
предишен
елементи

Article

Живот в консуматорско общество

Смяна на език
Article Публикуван 11-06-2012 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Thinkstock
Десетилетията сравнително постоянен ръст в Европа са променили начина ни на живот. Произвеждаме и консумираме повече стоки и услуги. Пътуваме повече и живеем по-дълго. Но въздействието върху околната среда на нашите стопански дейности в страната и чужбина е станало по-голямо и по-явно. При цялостното му прилагане законодателството в областта на околната среда постига резултати на практика. След като погледнем какво се е променило през последните двадесет години, обаче, можем ли да твърдим, че даваме всичко от себе си?

При раждането на Карлос Санчес през 1989 г. в обширната градска област на Мадрид са живеели почти 5 милиона души. Семейството на Карлос живеело в двустаен апартамент в центъра на града; не са имали автомобил, но пък са имали телевизор.

Семейството на Карлос не е било единственото испанско семейство без автомобил в онзи период. През 1992 г., шест години след присъединяването към Европейския съюз, в Испания има 332 леки автомобила на 1 000 души население. Почти две десетилетия по-късно, през 2009 г., 480 от 1 000 испанци имат коли, малко над средното ниво за Европейския съюз.

Когато Карлос е на пет години, семейство Санчес купува съседния апартамент и обединява двете жилища. Когато е на осем години, купуват и първата си кола, но тя е втора употреба.

Застаряващите общества

Не само транспортните ни средства са се променили. Обществата ни също са се променили. С малки изключения броят деца на жена не се е променил значително в държавите от ЕС, като данните обхващат последните 20 години. Испанските жени са имали средно 1,32 деца през 1992 г., а през 2010 г. цифрата се е повишила леко до 1,39 — далеч под общоприетото ниво от 2,1 деца на жена за смяна на поколенията. През 2009 г. общият коефициент на раждаемост в ЕС-27 е около 1,5.

И все пак населението на ЕС расте, основно заради имиграцията. Също така живеем по-дълго и по-добре. През 2006 г. очакваната продължителност на живота при раждане е 76 години за мъжете и 82 за жените. В края на октомври 2011 г. населението в света достигна 7 милиарда. Въпреки спада в коефициента на раждаемост през последните две десетилетия се очаква световното население да продължи да нараства, докато не се стабилизира на около 10 милиарда през 2100 г.

Наблюдава се и тенденция за нарастване на темповете на урбанизация. Повече от половината световно население в момента живее в градски зони. В ЕС около три четвърти живее в градски зони. В много европейски градове, включително и Мадрид, се наблюдават ефектите от това. През 2011 г. населението в обширната градска област на Мадрид достигна 6,3 милиона.

Отглеждаме храната си с нефтохимически торове и пестициди. Повечето строителни материали — цимент, пластмаси и др. — се правят от изкопаеми горива, както и много от фармацевтичните продукти. Дрехите ни до голяма степен са направени от нефтохимически синтетични фибри. Транспортът, електричеството, отоплението и осветлението ни също разчитат все на изкопаеми горива. Изградили сме една цяла цивилизация върху изкопани въглеродни депа от каменовъгления период.
... бъдещите поколения, които живеят 50 хиляди години след нас, .... вероятно ще ни характеризират като хората на изкопаемите горива, а настоящият период ще бъде наречен „Въглеродната ера“, също както ние назоваваме миналите периоди като Бронзова и Желязна ери.“

Джеръми Рифкин, председател на Фондация за икономически тенденции и съветник към Европейския съюз. Откъс от книгата му The Third Industrial Revolution („Третата индустриална революция“)

Повсеместен растеж

Coyright: Stockxpert.comПрез последните две десетилетия Испания — до голяма степен като много други европейски държави — отбелязваше икономически растеж, повишени доходи и доскоро предлагаше наглед истинско решение на испанския проблем с безработицата. Икономическият бум бе стимулиран от лесно достъпни заеми — публични и частни — изобилие на суровини и приток на имигранти от Централна и Южна Америка и Африка.

С изключение на няколкото взаимосвързани мрежи на информационни технологии, Интернет не е съществувал (такъв, какъвто го познаваме днес) при раждането на Карлос. Мобилните телефони са били рядкост, неудобни за носене и недостъпни за повечето хора. Онлайн общностите или социалните мрежи са били нечувани. За много общности по света „технологии“ е било равнозначно на надеждно осигуряване на електричество. Телефонът е бил скъп и невинаги достъпен. Ваканциите в чужбина са били привилегия за малцина.

Въпреки няколкото икономически спада през последните 20 години икономиката на Европейския съюз нарасна с 40 %, с малко по-високи средни темпове на растеж в държавите, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г. Строителството, свързано с туризма, бе особено важен фактор в случая с Испания. В други европейски държави икономическият растеж бе задействан от сектори като услуги и производство.

Днес Карлос живее с родителите си на същия адрес. Вече имат автомобил и мобилен телефон. Начинът на живот на семейство Санчес не е необикновен по европейските стандарти.

По-голям глобален отпечатък

Заедно с икономическия растеж както в Европа, така и по света е нараснало въздействието на Европа върху околната среда. Търговията е инструмент за насърчаване на просперитета както в Европа, така и в развиващите се страни, както и за разпространение на въздействието върху околната среда от нашите дейности.

През 2008 г. Европейският съюз е внесъл шест пъти повече материали, отколкото е изнесъл, измерени като тегло. Разликата се дължи почти изцяло на високото ниво на вноса на горива и миннодобивни продукти.

Политиката дава резултати — при добра концепция и реализация

Нарастващото признаване в световен мащаб на спешната нужда от справяне с екологичните въпроси е налице много преди Срещата на високо равнище за Земята през 1992 г. Законодателството на ЕС в областта на околната среда датира от началото на 70-те години на XX век, а натрупаният опит оттогава сочи, че при ефективно прилагане, законодателството в областта на околната среда дава резултати.

Например Директивата на ЕС за птиците (1979 г.) и Директивата за местообитанията (1992 г.) осигуряват правна рамка за защитените зони в Европа. Европейският съюз вече е определил повече от 17 % от площта на сушата и повече от 160 000 кв. км по вода за част от мрежата за опазване на природата „Натура 2000“. Макар много европейски видове и местообитания да са все още заплашени, „Натура 2000“ е жизненоважна стъпка в правилната посока.

Други политики в областта на околната среда също имат положително въздействие върху околната среда в Европа. През последните две десетилетия се е подобрило значително качеството на атмосферния въздух като цяло. Дългосрочното замърсяване на въздуха и някои местни замърсители на въздуха продължават да вредят на здравето ни. Качеството на европейските води също се е подобрило значително благодарение на европейското законодателство, но повечето замърсители, отделени във въздуха, водата и почвите, не могат да се премахнат лесно. Напротив, натрупват се.

Европейският съюз също започна да прекъсва връзката между икономически растеж и емисии на парникови газове. Емисиите в световен мащаб обаче продължават да нарастват, което допринася за концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата и океаните.

Copyright: ThinkstockНаблюдава се подобна тенденция в използването на материали. Европейската икономика произвежда повече с по-малко вложени ресурси. Но ние все още използваме далеч повече ресурси, отколкото могат да ни предоставят европейските земни маси и морета. ЕС продължава да произвежда големи количества отпадъци, но делът на рециклиране и повторно използване се увеличава.

За съжаление когато се опитваме да се справим с един екологичен проблем, осъзнаваме, че екологичните въпроси не могат да бъдат решени в изолация и един по един. Те следва да бъдат интегрирани в икономическите политики, градоустройството, рибарството, селскостопанските политики и т.н.

Извличането на вода например засяга качеството и количеството на водата при извора и по течението. Количеството на водата при извора намалява поради по-високите нива на извличане, замърсителите, отделени във водата се разтварят в по-малка степен и оказват по-голямо отрицателно въздействие върху видовете, които зависят от водното тяло. За да можем да планираме и постигнем значително подобрение на качеството на водата, трябва също да обмислим първо защо се налага извличане на вода.

Промяна с малки стъпки

Въпреки пропуските в знанията ни, екологичните тенденции, които наблюдаваме днес, призовават за решителни и незабавни действия, които ангажират политици, предприятия и граждани. Съгласно сценария на статуквото, обезлесяването ще продължи на глобално равнище с критични темпове, а средните глобални температури могат да се повишат с 6,4 °C до края на века. Повишаването на морското равнище ще изложи на риск един от най-ценните ни ресурси — сушата — в ниско разположените острови и крайбрежни области.

Приключването и последващите действия по международните преговори често отнемат години. Добре изготвеното законодателство дава резултати, когато е приложено в неговата цялост, но е ограничено до геополитическите граници. Много екологични въпроси не са ограничени в рамките на националните граници. Най-накрая всички можем да усетим въздействията от обезлесяването, замърсяването на въздуха или отпадъците в морето.

Тенденциите и нагласите подлежат на промяна — но стъпка по стъпка. Разполагаме с добро разбиране с това къде сме били преди 20 години и къде сме днес. Вероятно нямаме чудотворно решение, което да реши незабавно всичките ни екологични проблеми, но имаме идея — в действителност пакет от идеи, инструменти и политики — които да ни помогнат да трансформираме икономиката в зелена. Налице е възможността да изградим устойчиво бъдеще през следващите 20 години и трябва да се възползваме без отлагане.

Copyright: EEA/Ace&Ace

Да възползваме незабавно от възможността

Можем да се възползваме незабавно от възможността, която ни се предлага, но това зависи от общата ни информираност. Можем да създадем необходимия импулс за трансформиране на начина, по който живеем, като разберем какви са залозите. Повишаването на информираността не винаги е достатъчно. Икономическата несигурност, опасенията, свързани с безработицата и здравеопазването, изглежда доминират сред всекидневните ни притеснения. Няма разлика за Карлос или неговите приятели, особено предвид икономическите сътресения в Европа.

Измежду притесненията му относно обучението по биология и перспективите за кариерата му Карлос не е сигурен доколко неговото поколение е наясно с екологичните проблеми в Европа и по света. Като градски жител обаче той признава, че поколението на родители му е било в по-тясна връзка с природата, тъй като в повечето семейства поне един от родителите е отгледан в провинцията. Дори и след преместването им в града заради работата, те поддържат по-тясна връзка с природата.

Copyright: Gülcin KaradenizКарлос може и никога да няма подобна връзка с природата, но той има желание да прави поне едно — да ходи с велосипед до университета. Дори е убедил баща си да ходи с велосипед на работа.

Факт е, че икономическата несигурност, здравеопазването, качеството на живот и дори справянето с безработицата зависят от осигуряването на здрава планета. Бързото изразходване на нашите природни ресурси и унищожаването на екосистемите, които ни осигуряват много ползи, едва ли ще гарантира сигурно и здравословно бъдеще за Карлос и неговото поколение. Зелената, нисковъглеродна икономика остава най-добрата и най-ефективната алтернатива за осигуряване на икономически и социален просперитет в дългосрочен план.

За повече информация

Permalinks

Тагове

категории:
категории: consumption
Действия към документ