следващ
предишен
елементи

живот в градската среда

Смяна на език
Страница Последна промяна 21-03-2023
Все по-урбанизиран свят най‑вероятно ще доведе до все по-голямо потребление и по-добър живот за мнозина. Но това означава и по-голяма бедност за бедните в градовете, лишени от основни блага. Животът в бедност в града и свързаните с това екологични и здравни рискове могат да засегнат всички региони по света.

Защо урбанизацията е важна?

Проектирането и управлението на градските райони, особено в Югоизточна Азия, ще доведе до сериозни последици, свързани с глобалните емисии на парникови газове и търсенето на ресурси. След като бъде първоначално изграден, градът трудно може да се промени в основата си. Градските жители се приспособяват към тези условия и поведението им също трудно може да подлежи на промяна. На много места в развиващия се свят градовете понастоящем рискуват да включат в градовете си за десетилетия напред модели на градско развитие, които са енергийноемки и интензивни на ресурси.

В един силно взаимосвързан свят и промени в урбанизацията и свързаните тенденции на потребление, Европа най‑вероятно ще бъде засегната непряко. Последиците могат да включват промяна на моделите на земеползване в Европа, провокирана от по-ожесточената конкуренция за ресурси и от заплахата от възникването и разпространението на заболявания по света.

Графика 6: Градски тенденции

За пръв път в историята над 50 % от световното население живее в градските райони. До 2050 г. около 70 % от хората най-вероятно ще живеят в градовете (UNDESA, 2010). Демографите оценяват, че в Азия ще живее повече от 50 % от световното градско население до 2050 г.

За повече информация вж.: Световни мегатенденции: живот в градската среда: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 6: Градски тенденции

Permalinks

Действия към документ