следващ
предишен
елементи

замърсяване — повишена употреба на химикали

Смяна на език
Страница Последна промяна 21-03-2023
В момента повечето химикали се произвеждат от т.нар. „развити държави”, но производството се увеличава повече от двойно в Индия, Китай, Бразилия, Южна Африка и Индонезия. Икономическият дял на тези държави в общото световно производство на химикали се очаква да се повиши с около 30 % до 2020 г. и с почти 40 % до 2030 г.

Защо повишеното използване на химикали е важно за вас?

Потенциалните последици от тенденциите на глобално замърсяване включват и други ефекти върху здравето на човека и екосистемите. За Евпропа небезопасната питейна вода и вода за къпане и заразените храни, както произведени в ЕС, така и внесени от чужбина, крият непосредствени рискове. Рисковете могат да бъдат свързани и с нарастващия внос на междинни и крайни индустриални химически продукти. В Европа проблемът, свързан с реактивния азот, се наблюдава най-ясно в Балтийско море, в което екологичното състояние понастоящем е вече влошено.

Графика 5: Производство на химикали

Приблизително оценено количество от 70 000 до 100 000 химически вещества се произвежда в големи обеми, повече от един милион тона годишно. Държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са най-големите производители на химикали, но производството се увеличава с повече два пъти по-бързо темпо в Индия, Китай, Бразилия,Южна Африка и Индонезия.

За повече информация вж.е: Глобални мегатенденции: увеличаване натоварването от замърсяване на околната среда: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 5: Производство на химикали

Permalinks

Действия към документ