Показатели

Смяна на език
Promotion изтекло
This content has been archived on 08-12-2015, reason: Content is outdated
Показателите измерват развитието по определени проблеми, включително напредъка в посока към съгласуваните цели. ЕАОС редовно публикува показатели както в годишния доклад „Екологични сигнали“, така и в доклади, базирани на показатели, които засягат определени сектори и теми. Отделните показатели са достъпни в раздела за показатели, а така също и посредством темите за околната среда.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100