следващ
предишен
елементи

Press Release

Става ли транспортът в Европа по-екологичен? Частично.

Смяна на език
Press Release Публикуван 21-04-2010 Последна промяна 03-06-2016
Докато благодарение на технологичния напредък се произвеждат по-чисти превозни средства, все повече пътници и стоки изминават по-дълги разстояния, неутрализирайки повишената ефективност. Въз основа на анализа на дългосрочните тенденции в новия доклад на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) се отправя призив за по-ясна визия, която да определя транспортната система на Европа до 2050 г., и за последователни политики за нейното постигане.

На своята десета годишнина в доклада на TERM (Механизъм за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта) на ЕАОС е представен преглед на въздействието на транспорта върху околната среда, основано на анализ на 40 показателя, свързани с политиката. Констатациите в доклада за периода 1997 —2007 г. разкриват смесена картина — с някои подобрения по отношение на замърсяването на въздуха и сериозни опасения относно увеличаването на дела на емисиите на парникови газове от транспорта.

„През последните десет години се концентрираме върху мерки за подобряване на мобилността, като същевременно разделяме емисиите от транспорта от икономическия растеж. Днес можем да видим, че значителните инвестиции в транспортната инфраструктура ни позволяват да пътуваме на по-дълги разстояния, за да посрещнем ежедневните си нужди, но не са довели до намаление на количеството време, през което сме изложени на шум, задръствания и замърсяване на въздуха“, заяви професор Жаклин Макглейд , изпълнителен директор на ЕАОС. „За в бъдеще трябва да се съсредоточим не само върху видовете транспорт, но и върху причините, поради които хората решават да пътуват, тъй като в крайна сметка мобилността е неразделно свързана с качеството на нашия живот“.

Транспортът, включително международното въздухоплаване и морският транспорт, генерира една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС. За разлика от някои сектори въздействието на транспорта върху околната среда все още е тясно свързано с икономическия растеж.

Тенденции и констатации

  • При товарния транспорт е налице тенденция на малко по-бърз растеж, отколкото при икономиката, като в ЕС-27 са отчетени най-големи увеличения на автомобилните товарни превози и въздушните товарни превози (43 % и 35 % съответно между 1997 и 2007 г.). Делът на железопътния транспорт и на транспорта по вътрешни водни пътища в общия обем на товарите е намалял през този период..
  • Настоящото забавяне на икономическия растеж доведе до намаление на транспортните обеми, но се очаква транспортът да възвърне растежа си, веднага щом икономиката отново започне да отчита растеж.
  • Пътническият транспорт продължи да отчита растеж, но по-бавно, отколкото икономиката. Пътуванията с въздушен транспорт в рамките на ЕС си остават областта с най-бърз растеж, като увеличението е 48 % между 1997 и 2007 г. Пътуванията с автомобил продължават да бъдат основният вид транспорт, като съставляват 72 % от всички пътникокилометри в ЕС-27.
  • В държавите, членуващи в ЕАОС, емисиите на парникови газове от транспорта (с изключение на международната авиация и морския транспорт) са се увеличили с 28 % между1990 и 2007 г. и понастоящем съставляват 19 % от общите емисии.
  • Независимо от неотдавнашните намаления в емисиите на атмосферни замърсители през 2007 г. автомобилният превоз беше най-големият източник на азотни оксиди и вторият най-голям източник на замърсители, образуващи прахови частици.
  • Сред 32-те държави, членуващи в ЕАОС, единствено Германия и Швеция са на път да осъществят своите индикативни цели за употреба на биогорива.
  • Пътното движение си остава най-големият източник на експозиция на шум от транспорт. Броят на хората, изложени на вредни нива на шум, особено нощем, се очаква да се увеличи, освен ако изцяло не се разработят и въведат политики в областта на шума .

Бележки към редактора

Контекст на доклада

Докладът на ЕАОС „Към ресурсно-ефективна транспортна система“ е годишната публикация на Механизма на ЕАОС за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM), който следи за напредъка и ефективността на усилията за интегриране на стратегиите в областта на транспорта и околната среда.

Докладите на TERM се публикуват от 2000 г. насам и предоставят информация от основно значение за развитието на политиките на ЕС. Докладът има за цел да обхване всички страни, членуващи в ЕАОС.

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на създателите на политики и на обществеността навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация.

Държави, членуващи в ЕАОС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Данни за контакт

За медийни запитвания:

г-жа Gülçin Karadeniz

Служител за връзки с медиите

Тел: +45 3336 7172

Мобилен: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

г-жа Iben Stanhardt

Служител за връзки с медиите

Тел: +45 3336 7168
Мобилен: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Действия към документ