следващ
предишен
елементи

Press Release

Качеството на водите за къпане в ЕС се подобрява

Смяна на език
Press Release Публикуван 27-05-2009 Последна промяна 03-06-2016
Годишният доклад за водите за къпане, представен днес от Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда, показва, че през 2008 г. много голяма част от зоните за къпане в Европейския съюз е отговаряла на хигиенните норми на ЕС. През сезона за къпане на 2008 г. около 96 % от морските зони за къпане и 92 % от речните и езерните зони за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Докладът предоставя на милионите летовници, които всяка година посещават европейските плажове, полезна информация за качеството на водите.

Информационни източници като този доклад и средствата за онагледяване, предоставени на нашия уебсайт, дават възможност на гражданите не само да проверяват качеството на водите за къпане в своята околност или в избраното място за почивка, но и да участват по-активно в защитата на своята околна среда.

Проф. Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда

Комисарят за околната среда Ставрос Димас заяви: "Висококачествените води за къпане са от съществено значение за благоденствието на европейските граждани и околната среда, а това важи и за всички други води. Радвам се да установя, че като цяло качеството на водите в зоните за къпане се подобрява в целия Европейски съюз."

Проф. Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, добави: "Информационни източници като този доклад и средствата за онагледяване, предоставени на нашия уебсайт, дават възможност на гражданите не само да проверяват качеството на водите за къпане в своята околност или в избраното място за почивка, но и да участват по-активно в защитата на своята околна среда."

Проявява се дългосрочна тенденция за подобряване на качеството на водите за къпане

Всяко лято милиони европейци се отправят към плажа, за да се наслаждават на слънцето и да се охлаждат в освежаващи чисти води. За да осигури на европейците повече информация във връзка с избора на плаж, Комисията публикува ежегодно доклад за качеството на морските и сладководните зони за къпане, както е докладвано от държавите-членки за плажовете, разположени на тяхна територия. Тази година докладът бе подготвен от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), която предоставя на своя уебсайт и карти и таблици с подробна информация за конкретни зони за къпане.

През 2008 г. броят на наблюдаваните води за къпане се увеличи с около 75 зони. От наблюдаваните през 2008 г. общо 21 400 зони за къпане в целия Европейски съюз две трети са на морското крайбрежие, а останалите — на реки и езера. Най-голям е броят на морските зони за къпане в Италия, Гърция, Франция, Испания и Дания, докато Германия и Франция разполагат с най-голям брой сладководни зони за къпане.

Като цяло, качеството на водите за къпане в ЕС забележимо се подобри от 1990 г. насам. Степента на спазване на задължителните стойности (т.е. минималните изисквания за качество) нарасна през периода 1990—2008 г. от 80 % на 96 % за морските води за къпане, а за вътрешните води — от 52 % на 92 %. Спрямо 2007 г., през 2008 г. степента на спазване се повиши както за морските, така и за вътрешните води (съответно с 1,1 и 3,3 процентни пункта).

Наблюдение от дванадесет държави-членки съгласно новата директива относно качеството на водите за къпане

Зоните за къпане са райони, където къпането е изрично разрешено или където то се практикува традиционно от голям брой летовници и не е забранено.

За да се прецени тяхното качество, водите за къпане се изследват, при което се проверяват редица физични, химични и микробиологични параметри, за които са определени задължителни стойности в Директивата за водите за къпане [1]. Държавите-членки трябва да спазват задължителните стойности, като също така имат право да приемат и по-строги изисквания или препоръчителни стойности.

През 2006 г. влезе в сила нова директива относно качеството на водите за къпане [2], с която бяха актуализирани параметрите и разпоредбите за наблюдение в съответствие с най-новите научни познания. В новата директива се набляга повече върху предоставянето на информация на обществеността относно качеството на зоните за къпане. Държавите-членки трябва изцяло да прилагат новата директива от 2015 г., но дванадесет държави-членки (Кипър, Дания, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Испания и Швеция) вече наблюдаваха през къпалния сезон на 2008 г. своите зони за къпане съгласно параметрите, заложени в новата директива.

За контакти:

Barbara Helfferich: +32.2.298.20.10 or +32.496.58.38.29 / Barbara.Helfferich at ec.europa.eu

Gülçin Karadeniz: +45 33 36 71 72 or +45 23 68 36 53 / gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

 

 

Сродно съдържание[1] Директива 76/160/ЕИО относно качеството на водите за къпане

[2] Директива 2006/7/EО за управление на качеството на водите за къпане

Permalinks

Действия към документ