следващ
предишен
елементи

Press Release

Четиридесет години инвестиции за по-добро качество на водите за къпане в Европа

Смяна на език
Press Release Публикуван 20-05-2016 Последна промяна 19-05-2017
Photo: © Peter Kristensen
Усилията на Европейския съюз да осигури чиста и здравословна вода за къпане започват преди четиридесет години с приемането на първата директива относно водите за къпане. Данните в публикувания днес годишен доклад за водите за къпане свидетелстват за значението на законодателството и на годините на инвестиции в инфраструктура за отпадъчните води и други мерки за намаляване на замърсяването. Те сочат, че качеството на водите за къпане непрекъснато се е подобрявало с течение на времето, в резултат на което през 2015 г. 96 % от контролираните места за къпане в ЕС отговарят на минималните стандарти за качество на водата.

Нашите оценки показват, че качеството на водите за къпане се е подобрило значително през годините. Все повече и повече води за къпане не само са достигнали минималните изисквания, а са постигнали отлични стандарти за качество. В някои градове хората могат дори да плуват във водите на обществените пристанища.

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

 

В годишния доклад за водите за къпане на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия се прави оценка на качеството на водите за къпане през 2015 г. и се посочва къде то се очаква да бъде добро и през 2016 г.

Докладът съдържа анализ на проби вода от повече от 21 000 крайбрежни и вътрешноконтинентални места за къпане в целия ЕС, Швейцария и Албания, като се посочва дали водата е обект на фекално замърсяване от отпадни води или от добитък.

96 % от местата за къпане отговарят на минималните изисквания, а повече от 84 % — на по-строгите изисквания за „отлично“ качество. Няколко големи туристически района и градове като Блакпул, Копенхаген и Мюнхен също започват да се възползват от инвестиции в подобрени канализационни системи, което води до по-чисти места за къпане в пристанищните райони, градските крайречни зони и близките плажове.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви:„96 % от водите за къпане в Европа са с приемливо качество, а 84 % — с отлично. Това е резултат от 40 години инвестиции във водоснабдителна и канализационна инфраструктура. То е признак за ефективността на законодателството на ЕС, а също така и прекрасно свидетелство за факта, че в едно високо развито икономическо пространство като нашето могат да съществуват също толкова високи екологични стандарти.“

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви:„Нашите оценки показват, че качеството на водите за къпане се е подобрило значително през годините. Все повече и повече води за къпане не само са достигнали минималните изисквания, а са постигнали отлични стандарти за качество. В някои градове хората могат дори да плуват във водите на обществените пристанища.“

Като цяло качеството на водата за къпане се е подобрило с течение на времето. През 1991 г. 56 % от местата за къпане отговарят на най-високите стандарти. През 2015 г. този процент се е покачил на 87 % въз основа на данните от почти 9600 водни обекта за къпане, които са били наблюдавани всяка година в сезона за къпане.

Други важни констатации

  • Повече от 90 % от местата за къпане в осем държави членки са с отлично качество на водата през 2015 г.: Люксембург (всички 11 проучени водни обекта за къпане), Кипър (99,1 % от водните обекти за къпане), Малта (97,7 %), Гърция (97,2 %), Хърватия (94,2 %), Италия (90,6 %), Германия (90,3 %) и Австрия (90,2 %).
  • Само на 385 места в цяла Европа качеството на водата за къпане е оценено като лошо през 2015 г. Делът на водните обекти за къпане с „лошо“ качество е спаднал до 1,6 % през 2015 г. от 1,9 % през 2014 г.
  • Най-голям брой места за къпане с лошо качество на водата са констатирани в Италия (95 места, 1,7 %), Франция (95 места, 2,8 %) и Испания (58 места, 2,6 %).
  • Делът на водните обекти за къпане с отлично качество е нараснал от 78 % през 2011 г. на 84 % през 2015 г.

 

 Контекст

От гледна точка на развлекателни дейности, като например плуването, фекалното замърсяване представлява риск за общественото здраве. Плуването в замърсени води може да доведе до заболявания. Основните източници на замърсяване са отпадъчните води и водите, оттичащи се от стопанства и земеделски земи. Това замърсяване се увеличава по време на проливни дъждове и наводнения поради препълване на канализационната мрежа и отмиване на замърсени отпадъчни води в реките и моретата. Преди четиридесет години големи количества неконтролирани, непречистени или частично пречистени отпадъчни води се изхвърляха в много от водните обекти на Европа.

В сезона за къпане през 2015 г. за пръв път всички държави членки на ЕС извършиха наблюдение на своите зони за къпане съгласно разпоредбите на преразгледаната директива относно водите за къпане (2006/7/ЕО). В директивата се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии.

Резултатите от доклада ще бъдат в центъра на вниманието и по време на Зелената седмица на ЕС (#EUGreenWeek), която ще се проведе от 30 май до 3 юни 2016 г. под наслов „Инвестиране в едно „по-зелено“ бъдеще“.

За повече информация

Наред с доклада ЕАОС публикува и интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Допълнителна информация, като например докладите за отделните страни и Директивата за водите за къпане, са достъпни на уебсайтовете за водите за къпане на ЕАОС или Европейската комисия.

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ