Начало
Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия