следващ
предишен
елементи

Новини

Пластмасите — нарастваща загриженост за околната среда и климата. Как може Европа да обърне тази тенденция?

Смяна на език
Новини Публикуван 28-01-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Jonathan Chng on Unsplash
Постоянно увеличаващите се количества пластмаса, въздействието от това върху биологичното разнообразие и приносът на пластмасите за изменението на климата, както и какви са начините за справяне с тези проблеми в контекста на кръговата икономика, отдавна са част от политическата програма на Европейския съюз. Пандемията от COVID-19 още повече насочи вниманието към пластмасовите отпадъци — виждаме изхвърлени маски в моретата и сме свидетели на производство на защитни средства за еднократна употреба в огромни количества. В публикувания днес доклад за кръговата икономика и пластмасите Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) анализира необходимостта и възможностите за преминаване към кръгов и устойчив подход при използването на пластмасите.

Трудностите, свързани с пластмасите, до голяма степен се дължат на това, че нашите системи за производство и потребление не са устойчиви. Пандемията от COVID-19 и изменението на климата още повече насочиха вниманието на обществото към настоящата криза с пластмасовите отпадъци.

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

 

Ако, от една страна, осведомеността, загрижеността и действията във връзка с начина, по който изхвърляме пластмаси в моретата и на други места, нараснаха значително през последните години, от друга, има редица други по-малко известни въздействия, включително приносът на пластмасите за изменението на климата и новите предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19, се отбелязва в доклада на ЕАОС „Пластмасите, кръговата икономика и околната среда в Европа — приоритет за действие“.

В доклада се разглеждат производството, потреблението и търговията с пластмаси, описва се въздействието на пластмасите върху околната среда и климата през целия им жизнен цикъл и се изследва прехода към кръгова икономика в областта на пластмасите чрез три подхода, изискващи участие от страна на авторите на политики, промишлеността и потребителите.

„Трудностите, свързани с пластмасите, до голяма степен се дължат на това, че нашите системи за производство и потребление не са устойчиви. Пандемията от COVID-19 и изменението на климата още повече насочиха вниманието на обществото към настоящата криза с пластмасовите отпадъци. Очевидно, най-доброто решение е да се премине към принципно устойчива и кръгова икономика, в рамките на която пластмасите ще се използват много по-разумно, чрез повторна употреба и рециклиране. Нещо повече, отправната точка трябва да бъде производството на пластмаси от възобновяеми суровини“, заяви Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС.

Докладът показва, че производството, използването и търговията с пластмаси продължават да растат. Въведени са редица политики и инициативи на ЕС за преодоляване на проблемите с пластмасите, и по-специално с пластмасите за еднократна употреба, като броят на тези мерки непрекъснато нараства. През 2018 г. Европейската комисия представи първата в света всеобхватна Стратегия за пластмасите в кръговата икономика, в която е изложен подходът на ЕС за преодоляване на проблемите с пластмасите, последвана от Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба през 2019 г.

В доклада на ЕАОС се посочват три насоки за бъдещи действия, а именно по-интелигентно използване на пластмасите, увеличена кръговост и използване на възобновяеми суровини. Съвкупно те могат да допринесат за устойчива и кръгова система за пластмасите. Наред с доклада, днес бяха публикувани още два документа по темата: пластмасите и текстилните изделия и осигуряването на условия за кръгови бизнес модели.

 

Пандемията от COVID-19 и пластмасите

Пандемията от коронавируса доведе до промени в производството, потреблението и изхвърлянето на пластмасите. Пластмасовите маски имат важна роля за ограничаване на разпространението на COVID-19. Същевременно увеличаването на пластмасовите отпадъци поради широкото търсене на маски и ръкавици и измененията в производството и употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба, например съдове за еднократна употреба при купуване на храна и пластмасови опаковки за онлайн продажби, в краткосрочен план могат да подкопаят усилията на ЕС да ограничи замърсяването с пластмаси и да премине към по-устойчива и кръгова система за пластмасите.

 

Производството на пластмаси допринася за изменение на климата

За потреблението и производството на пластмаси са необходими големи количества изкопаеми горива, което има отрицателно въздействие върху околната среда и изменението на климата. В допълнение към този проблем, намалената икономическа активност доведе до рязък спад в цените на петрола в световен мащаб, което направи значително по-евтино за производителите да произвеждат пластмасови изделия от първични материали на основата на изкопаеми горива, отколкото да използват рециклирани пластмасови материали. Ако производството и използването на пластмаси продължи да нараства според прогнозите, пластмасовата промишленост ще представлява 20 % от световното потребление на нефт през 2050 г., което е увеличение спрямо днешните 7 %.

Според доклада, данните на ЕАОС за инвентаризацията на парниковите газове показват, че годишните емисии, свързани с производството на пластмаси в ЕС, възлизат на около 13,4 млн. тона CO2, или около 20 % от емисиите на химическата промишленост в ЕС. Икономическата жизнеспособност на европейския и световния пазар за рециклиране на пластмаси понастоящем е под значителен натиск. По-ниското пазарно търсене на рециклирани пластмаси също усложнява усилията на много от европейските общини за устойчиво управление на практиките им във връзка с отпадъците, като за значителни количества пластмасови отпадъци се използват по-малко желателни варианти за изхвърляне на отпадъци.

Figure: the environmental impacts across the life cycle of plastics

SourceEEA, 2020


Синтетичните текстилни изделия представляват нарастващ проблем

Част от проблема с пластмасите са текстилните изделия, произведени от синтетични влакна като полиестер и найлон. Според отделен информационен документ на ЕАОС, в който се разглеждат пластмасите в текстилния сектор, потребителите в ЕС изхвърлят около 5,8 млн. тона текстил годишно — около 11 килограма на човек — от които близо две трети са от синтетични влакна. Съгласно данни за 2017 г. европейските домакинства потребяват около 13 млн. тона текстилни продукти (облекло, обувки и текстил за домакинството). Текстилните изделия на основата на пластмаси съставляват около 60 % от облеклото и 70 % от домакинския текстил. Насърчаването на устойчив избор на влакна и контрол на емисиите на пластмасови микрочастици, както и подобряването на разделното събиране, повторното използване и рециклирането имат потенциала да подобрят устойчивостта и кръговостта на синтетичните текстилни изделия в кръговата икономика.

 

Кръговите бизнес модели могат да помогнат за справяне с неустойчивото производство и потребление на пластмаси

Отбелязани са повишен интерес и печеливши възможности за промяна на традиционните бизнес модели с оглед на по-голямата им кръговост, като се даде възможност материалите и продуктите да се използват повторно и да останат в икономиката възможно най-дълго. В информационния документ на ЕАОС „Рамка за осигуряване на условия за кръгови бизнес модели в Европа“, също публикуван днес, се определят действията, които могат да бъдат предприети за ефективно прилагане на кръгови бизнес модели. Набелязват се също факторите, които биха увеличили тези условия в широк мащаб като част от планирания преход към кръгова икономика. Подобен преход ще изисква въвеждането на подходящи политики за подкрепа и поведение, водещо до промяна в потреблението и образованието.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage