следващ
предишен
елементи

Новини

Емисиите на парникови газове в ЕС са намалели през миналата година, но все още са необходими ускорени усилия, за да се постигнат амбициозните цели за 2030 г.

Смяна на език
Новини Публикуван 22-12-2023 Последна промяна 22-01-2024
4 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
През миналата година eмисиите на парникови газове са намалели с два процента на територията на Европейски съюз (EC), в сравнение с нивата от 2021 г., според оценките в последния доклад „Тенденции и прогнози“ на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван днес. Въпреки постигнатите ползи от намаляването на емисиите, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, в доклада се предупреждава, че спешно са необходими ускорени действия за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката.

По-голямата част от законодателството на ЕС в областта на климата и енергетиката в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“ е въведено и според доклада „Тенденции и прогнози в Европа през 2023 г.  ЕС и неговите държави членки работят за постигане на целите, като напредъкът е описан подробно в доклада.

Тъй като емисиите на парникови газове започнаха отново да намаляват след възстановяването през 2021 г. от последиците от пандемията от Covid-19, държавите членки също така си поставиха по-големи амбиции за намаляване на емисиите до 2030 г. и хиляди на брой национални политики и мерки за постигане на целите в областта на климата и енергетиката. Макар че в доклада се изтъкват някои окуражаващи признаци за напредък, в него също така се подчертава, че усилията ще трябва най-малко да се удвоят, за да се постигнат амбициозните цели, определени за края на това десетилетие.

 

Напредък в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

ЕС е намалил нетните си емисии на парникови газове, включително в международното въздухоплаване, с 31% в сравнение с нивата от 1990 г., като същевременно насърчава икономическия растеж. На фона на рязко покачващите се цени на природния газ през 2022 г. се наблюдава намаление с 2% на емисиите на парникови газове, дължащо се на значителни намаления в строителния и промишления сектор, докато емисиите от енергийните доставки и транспорта се увеличиха.

За да се постигне целта за намаляване на емисиите до 2030 г., темпът на годишно намаляване на емисиите на парникови газове в Европа трябва да бъде повече от два пъти по-висок в сравнение с годишния напредък, наблюдаван от 2005 г. насам, както се посочва в доклада на ЕАОС. По-бързото намаляване е особено необходимо за емисиите от автомобилния транспорт, строителството, селското стопанство, отпадъците и малките промишлени предприятия, като всички те са обхванати от Регламента за разпределяне на усилията. Намаляването на потреблението на енергия и растежът на енергията от възобновяеми източници трябва да се ускорят още по-бързо, за да се постигнат целите за 2030 г., включени в наскоро приетите директиви за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.

Същевременно в доклада се посочва забележим напредък в конкретни области. Докато през 2005 г. вятърните и слънчевите инсталации имаха скромно присъствие в електроенергийния сектор, през 2022 г. техният дял в производството на електроенергия се оценява на над 20%. Скорошното внедряване на слънчевата енергия беше особено осезаемо, тъй като през 2022 г. то нарасна с 28%. В доклада също така се отбелязва забележително увеличение на продажбите на термопомпи през 2022 г. и нарастващия дял на електрическите превозни средства, които имат дял от 22% от общите продажби на нови автомобили през миналата година.

През март 2023 г. държавите членки са съобщили за повече от 3 000 политики и мерки за постигане на целите в областта на енергетиката и климата. Те прогнозират, че вече въведените мерки в цяла Европа ще доведат до намаляване с 43% на общите нетни емисии на парникови газове през 2030 г., включително в международното въздухоплаване, а чрез допълнителните мерки, които се планират понастоящем, намаленията ще достигнат до 48%. Миналата година държавите членки прогнозираха това намаление само до общо 41%, което показва съвместно повишаване на амбицията в цяла Европа през изминалата година. Това обаче ще остави разлика от седем процентни пункта спрямо целта на ЕС по отношение на климата за 2030 г., която е 55%.


След 2030 г.

Що се отнася до периода след 2030 г., разликата между прогнозирания ефект от политиките и мерките и целите е по-голяма, както се посочва в доклада на ЕАОС. В доклада се предупреждава, че възможността за въвеждане на правилните решения и технологии е ограничена, поради което е наложително неутралността по отношение на климата да бъде взета предвид в политиките, насочени към много сектори. По-специално, в доклада се подчертава, че е налице спешна необходимост от ускоряване на усилията в транспорта и селското стопанство до 2050 г., които досега изоставаха от другите сектори в намаляването на емисиите, и се споменава решаващият принос за увеличаването на капацитета за поглъщане на CO2 в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство.

Актуализирането на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на държавите членки, като проектите се представят от лятото на 2023 г., а окончателните актуализирани НПЕК се очакват до 30 юни 2024 г., дава възможност на държавите членки да въведат по-строги политики и мерки и да увеличат амбицията. В доклада се посочва, че актуализирането на тези планове, заедно с бързото прилагане на мерките, приети на равнище ЕС, са ключови съставки за постигане на целите.


Подкрепа от ЕАОС за докладване на напредъка по законодателството на ЕС в областта на климата

Едновременно с това ЕАОС пуска на сайта си информационен бюлетин „Състояние на докладваните национални действия за адаптиране през 2023 г.“, в който се представя текущото състояние на националните политики за адаптиране. И двете се публикуват едновременно като част от оценката на напредъка по отношение на законодателството на ЕС в областта на климата, в която се разглеждат както усилията за смекчаване на последиците от изменението на климата, така и усилията за адаптиране към него в държавите членки на ЕС.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package 

Updated climate and energy indicators: 

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ