следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Кои са основните източници на замърсяване на водите?

HelpCenter FAQ

Много човешки дейности могат да окажат неблагоприятно въздействие върху качеството на водите в нашите реки, езера, морета и подпочвени води. Качеството на водите се влияе от пряко замърсяване, напр. от фабрика или пречиствателна станция за отпадъчни води, това е т.нар. „замърсяване от точкови източници“. То се влияе също от замърсяване от широкоразпространени източници, напр. хранителни вещества и пестициди, които се генерират от земеделски дейности, както и замърсители, изпуснати във въздуха от промишлени дейности, които след това попадат обратно в почвите и моретата, това е т.нар. „дифузно замърсяване“. Основният точков източник на замърсяване е свързван с пречистването на канални и отпадъчни води, а основните източници на дифузното замърсяване произтичат от земеделието и топлоелектрическите централи на базата на изкопаеми горива (чрез въздуха). Следва да се обърне внимание, че пречиствателните станции за отпадъчни води се определят като „точков източник“, но не са действителният източник, доколкото пречистват онова, което изхвърляме в тоалетните и мивката. 

Научете повече, като разгледате нашето съдържание относно Водата и морската среда.

Permalinks

Тагове

Действия към документ