следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Каква е ролята на промишлеността за замърсяването на въздуха, почвите и водите?

HelpCenter FAQ

Промишлеността е значителен източник на изпускания на замърсители в околната среда в Европа. Тя замърсява не само въздуха, но може да причини замърсяване и на почвите и водите. ЕАОС представя поредица от ключови показатели за промишленото замърсяване в Европа, които дават информация за сериозността на замърсяването и замърсителите, пораждащи загриженост.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Промишленост
Действия към документ