следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как се обработват личните ви данни в ЕАОС?

HelpCenter FAQ

ЕАОС прилага политика за защита на данните, която определя начина, по който обработваме личните данни. Тя гарантира, че личните ви данни се обработват по прозрачен начин и при пълно спазване на съответната правна уредба относно защитата на данните в институциите и органите на ЕС. За всеки процес и операция, при които се събират лични данни, са изготвени специални декларации за поверителност, които се наблюдават внимателно от администраторите на данни, отговарящи за съответната операция по обработване, както и от службата по защита на данните.

За допълнителна информация как се обработват личните ви данни в ЕАОС и как можете да упражните правата си, например правото да бъдете информирани, че личните ви данни се обработват, правото да ползвате достъп до собствените си данни и/или да коригирате евентуални грешни или непълни данни, направете справка на страницата за защита на данните на нашия уебсайт.

Permalinks

Действия към документ