Увеличете възможностите на компютъра си!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
ЕАОС инсталира допълнителна памет на всички компютри в офисите си. По този начин животът на компютрите бе удължен с още две години и бе предотвратено изхвърлянето на много електронни отпадъци.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100