Подпомагайте националните паркове!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Посещавайте природните резервати и паркове, за да покажете подкрепата си за тяхното създаване, запазване и дори разширяване. Не забравяйте да оставите тези места във вида, в който сте ги намерили.
Действия към документ