Подпомагайте националните паркове!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Посещавайте природните резервати и паркове, за да покажете подкрепата си за тяхното създаване, запазване и дори разширяване. Не забравяйте да оставите тези места във вида, в който сте ги намерили.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100