следващ
предишен
елементи

Когато е много горещо, използвайте обществения транспорт вместо автомобила си.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Емисиите на отработилите газове взаимодействат със слънчевата светлина и топлината и образуват замърсители на въздуха като тропосферния озон. Той е основната съставка на лошокачествения въздух и фотохимичния смог, който може да доведе до проблеми с дишането.

Permalinks

Действия към документ