Оставяйте горещата храна да изстине, преди да я приберете в хладилника,

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
и размразявайте храната от фризера в хладилника. И едното, и другото ще ви спестят пари от сметката за електричество. Не дръжте вратата на хладилника отворена по-дълго, отколкото ви е необходимо.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100