Не изхвърляйте касетите на принтера си.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Рециклирайте ги! Повечето магазини за канцеларска техника и стоки приемат старите ви използвани касети, когато си купувате нови.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100