следващ
предишен
елементи

Изхвърляйте лекарствата на правилните места!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Сметищата и канализацията не са място за лекарствата с изтекъл срок на годност. Занесете ги в определените пунктове за разделно събиране на отпадъците или ги върнете в аптеката.

Permalinks

Действия към документ