Изхвърляйте лекарствата на правилните места!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Сметищата и канализацията не са място за лекарствата с изтекъл срок на годност. Занесете ги в определените пунктове за разделно събиране на отпадъците или ги върнете в аптеката.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100