следващ
предишен
елементи

Article

Превръщане на устойчивостта в реалност: нови европейски политики предлагат уникална възможност

Смяна на език
Article Публикуван 04-10-2019 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи политическите приоритети на своя екип за следващите пет години. Европейският „Зелен курс“, който очертава по-амбициозни действия по отношение на кризите в областта на климата и биологичното разнообразие, заема централно място в дневния ред на Комисията. Европейските политики от дълго време са насочени към справяне с влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата, в резултат на което са налице някои успехи и някои неуспехи. Подкрепен от увеличаващите се призиви от страна на обществеността за действия, този нов политически мандат (заедно с новата Европейска комисия и новия Европейски парламент) предоставя уникална възможност за разширяване и ускоряване на екологичния и справедлив преход за Европа.

Кризите в областта на климата и биологичното разнообразие изискват спешни действия

В сравнение с други региони Европа разполага с добре установена законодателна рамка с дългосрочни цели на политиката и надеждни данни относно голям брой въпроси — от емисиите на парникови газове и защитените зони до качеството на въздуха и битовите отпадъци. Европейската агенция за околната среда действа в тази рамка на политиката и на знанията. Нашите компетенции и мрежи ни позволяват да постигнем широк географски обхват, да изготвяме интегрирани и тематични оценки и да допринесем за дискусиите относно политиката както на европейско, така и на национално ниво.

 В нашите оценки се посочват напредъкът в някои области, както и тревожните тенденции (вж.„Моментна снимка“ от ЕАОС за основните акценти). Например по отношение на смекчаването на изменението на климата държавите — членки на Европейския съюз успяха да намалят своите емисии на парникови газове и ще постигнат краткосрочните цели. Дългосрочните цели обаче изискват по-големи намаления със значително по-бързо темпо.

Как можем да разширим и ускорим намаляването на емисиите и да постигнем неутралност по отношение на климата? Особено когато някои сектори, като например транспортът, не успяват да постигнат каквото и да било намаление, главно поради нарастващото търсене? Изменението на климата въздейства и ще продължи все повече да оказва въздействие в Европа. Предприемаме ли достатъчно мерки за адаптиране и подготовка?

Влошаването на състоянието на околната среда, включително загубата на биологично разнообразие, продължава въпреки увеличените ни усилия. Дългосрочната перспектива е дори още по-мрачна. Системите на потребление и производство продължават да оказват неустойчив натиск върху земните и водните екосистеми в Европа, както и в световен мащаб. Един от резултатите от тези системи — замърсяването, е друг постоянен проблем. В атмосферата, водата и почвата се освобождават и се натрупват различни замърсители със значително потенциално въздействие върху екосистемите и човешкото здраве. Въпреки съществените подобрения в качеството на атмосферния въздух в Европа през последните десетилетия само замърсяването на въздуха все още причинява повече от 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа всяка година. Освен това някои групи са по-уязвими спрямо вредите от такива въздействия върху околната среда и климата в сравнение с други.

 И все пак Европа вероятно има най-всеобхватното законодателство в областта на околната среда в света. Какво още е необходимо да направим, за да се спре загубата на биологичното разнообразие, да се подобри още повече качеството на въздуха и да се предотвратят вредите за човешкото здраве?

Европейците са готови да повишат амбициите

Европейските граждани изискват действия в областта на изменението на климата и устойчивостта. Хиляди учащи излязоха по улиците на цяла Европа заедно с техните родители, баби и дядовци. Предвид тази безпрецедентна обществена подкрепа и мащаба на бъдещите задачи, не е изненадващо, че тези въпроси ще бъдат в основата на европейските амбиции в областта на политиката през следващите месеци и години. Съставът на новия Европейския парламент е отражение на тези обществени искания, като това се отнася и за програмата на г-жа Урсула фон дер Лайен „Съюз с по-големи амбиции“. В нея са очертани политическите приоритети на следващата Европейска комисия. С първата основна амбиция — eвропейски „Зелен курс“ — се определя поредица от приоритети, които са пряко и тясно свързани с работата и знанията на Европейската агенция за околната среда.

През годините оценките на ЕАОС насочват вниманието към въпроси, свързани с ключови обществени системи, включително мобилност, енергетика, а отскоро и храни. В европейските политики този подход също бе отразен и в законодателните пакети, включително в областта на климата и енергетиката. Изтъкнахме също така необходимостта от преход към устойчивост и ролята на политиката за улесняване на тези преходи, което се подчертава и в програмата на г-жа Урсула фон дер Лайен.

Основният въпрос продължава да бъде: Как всички заедно да превърнем водещите аспекти на политиката в реалност на европейско и национално равнище или дори на равнище градове? Как да осъществим на практика eвропейския „Зелен курс“?

 Това със сигурност предполага цялостно преосмисляне и преструктуриране на ключови системи — начинът, по който се движим, произвеждаме и използваме енергия, произвеждаме и консумираме нашата храна... Но предизвикателствата, които трябва да преодолеем в системата за мобилност или енергийната система, не са същите като тези в системата на храните. През последните години енергията от възобновяеми източници се превърна в ключов компонент на енергийната система, докато автомобилният транспорт все още разчита на притежаването на частни автомобили. В знанията, с които Европейската агенция за околната среда разполага, се открояват възможни точки за намеса, отнасящи се към всяка система.

Неотложността и мащабът на предстоящите предизвикателства означават, че вече не можем да отлагаме решаването на трудни въпроси. Най-лесното вече е постигнато. Как можем да произвеждаме храни, без да вредим на околната среда, а да подпомагаме селските общности? Как да постигнем справедлив преход и да гарантираме, че общностите не изостават в този процес? Как да насочим публичните и частните средства от дейности, водещи до влошаване на състоянието на околната среда и до изменението на климата, към онези, които насърчават устойчивостта?

В Европа съществуват множество добри примери за новаторски идеи и политики. Време е за разширяване и ускоряване. С рекордно равнище на обществена подкрепа ние сме в уникално време и можем да предприемем необходимите решителни действия, които ще поставят Европа на пътя на устойчивостта. За да улесни този преход, Европейската агенция за околната среда ще продължи да оказва подкрепа на създателите на политики и на обществеността, като предоставя най-добрите налични знания по текущи и нововъзникващи въпроси.

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводната статия е публикувана в септемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 3 от 2019 г.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ