следващ
предишен
елементи

Статии

Смяна на език
Статии
Menu
Крайно време е да се превключи на друга скорост в транспортния сектор

Обществата зависят в много отношения от икономичното и ефективно придвижване на хора и стоки от едно място на друго. Международната търговия ни дава достъп до чуждестранни продукти и пазари. Хората се нуждаят от начини да ходят на училище, работа и други дейности. Транспортът е съществена част от нашия начин на живот, но в сегашното си състояние той е зависим от изкопаемите горива и оказва сериозен натиск върху околната среда и климата.

Прочетете повече

Актуално положение: Енергията е в основата на амбициите на Европа в областта на климата

Европа върви към бъдеще на нисковъглеродна енергия. 2020 г. отбеляза важен етап, тъй като ЕС постигна първите си три цели в областта на климата и енергетиката, а именно намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на дела на използваната енергия от възобновяеми източници до 20 % и подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Прочетете повече

Събеседване: Устойчива финансова система — за какво служи тя?

Какво представлява устойчивото финансиране и каква роля може да изиграе то в прехода на Европа към въглеродна неутралност? Помолихме водещия експерт на ЕАОС по устойчиво финансиране Андреас Баркман да обясни какво прави ЕС, за да гарантира, че финансовият сектор играе своята роля в екологизирането на финансовата ни система в подкрепа на устойчивия растеж.

Прочетете повече

Събеседване: Как да осигурим социално справедлив преход

Европейският зелен пакт поставя акцент върху това никой да не бъде изоставен, да се осигури справедлив преход, да се създаде по-модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. Какво на практика означава социално справедлив преход? Разговаряхме с Жорж Кабрита, ръководител на научни изследвания в Eurofound.

Прочетете повече

Увод: Поддържане на курса за устойчива Европа

Сушите, горещите вълни и горските пожари през лятото на 2022 г. бяха сериозно напомняне защо смекчаването на изменението на климата е основно предизвикателство на 21-ви век. Ангажиментът на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. е най-амбициозната програма за климата в света. Постигането на тази цел е много необходим модел за други държави и региони.

Прочетете повече

Събеседване: Инвестиране в устойчивост

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите доставчици на финансиране за климата под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Интервюирахме Ева Майерхофер, водеща специалистка по биоразнообразие и околна среда в ЕИБ, за предизвикателствата и възможностите за ускоряване на зеления преход в Европа чрез устойчиво финансиране.

Прочетете повече

Климат, природа и хора: общо бъдеще за нашата планета

Залогът никога не е бил по-висок. Планетата ни се затопля и цели видове изчезват с тревожни темпове. Две световни конференции през последните два месеца събраха участници от цял свят около обща тема — климата и биологичното разнообразие. Проблемите и в двете сфери са симптоми на един и същ проблем: неустойчивото производство и потребление. Въпреки сложността на преговорите, те са от решаващо значение за постигане на осведоменост, единомислие и предприемане на спешни мерки в световен мащаб.

Прочетете повече

Интервю — произвеждащите потребители и енергийната криза: приносът на гражданите към енергийния преход на Европа

Какво представляват „произвеждащите потребители“ и каква роля могат да играят те за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа? Срещнахме се с експерта на ЕАОС в областта на енергетиката и околната среда Хавиер Еспараго, за да поговорим за това как гражданите, институциите и предприятията могат да допринесат за преодоляване на настоящата енергийна криза, като се превърнат в произвеждащи потребители, които сами произвеждат и потребяват енергия от възобновяеми източници. По-рано този месец ЕАОС публикува доклад, в който се прави преглед на ролята на произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници и на увеличаването на тази практика вследствие на по-добрите и по-евтини технологии и политики, които я насърчават.

Прочетете повече

Лято 2022 г.: Живот в условията на множество кризи

Сякаш преживяваме криза след криза — пандемия, екстремни горещи вълни и суша, породени от изменението на климата, инфлация, война и енергийна криза. Тази зима вероятно ще бъде белязана от продължаваща несигурност, висока нестабилност на някои световни пазари, като например енергийния и този на хранителните стоки, което ще засегне някои държави и групи в по-голяма степен от други. Преодоляването на тези кризи, особено в дългосрочен план, изисква непоколебима политическа ангажираност и инвестиции в устойчивостта, за да се укрепи устойчивостта на нашите общества.

Прочетете повече

Да направим транспорта по-устойчив в Европа

Транспортът свързва хора, места, култури и икономики, но също така оказва голям натиск върху околната среда и климата. Проведохме разговор с двама от експертите по транспорта и околната среда на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) – Раса Наркевичуте и Томазо Селери, за предизвикателствата и възможностите за превръщане на европейската транспортна система в по-устойчива, както и за доклада, който наскоро публикувахме.

Прочетете повече

Здравето на фокус: Преминаването към нулево замърсяване означава по-здравословен живот в Европа

Замърсяването на околната среда оказва влияние върху здравето ни и качеството на живот. Оценките на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подчертават това влияние и потенциалните ползи, които бихме имали от по-чиста околна среда. Можем да предотвратим някои случаи на рак; с всяко действие, което предприемаме в посока нулево замърсяване в Европа, можем да подобрим качеството си на живот.

Прочетете повече

Интервю — Как Европа ще постигне нулево замърсяване?

Европейският съюз е предприел амбициозни планове за драстично намаляване на емисиите и замърсяването през следващите десетилетия. Част от тях е наскоро стартираният План за действие „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“, в който акцентът е поставен върху намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата до нива, за които се счита, че вече не са вредни за здравето на човека и околната среда. Разговаряхме с Ian Marnane, експерт от ЕАОС по околната среда, здравето и благосъстоянието. В момента той работи по предстоящ доклад на ЕАОС относно нулевото замърсяване, който се очаква да бъде публикуван по-късно през тази година.

Прочетете повече

Солидарност в Европа по време на война

Руската военна агресия в Украйна промени внезапно живота на украинците. Последиците от тази необоснована война се усещат не само в Украйна, но и далеч отвъд границите ѝ и ще продължат да оказват въздействие върху всички нас в продължение на години, и дори за следващите поколения.

Прочетете повече

Накратко: Законодателство  на ЕС за природата

Държавите — членки на ЕС, започнаха да координират политиките си в областта на околната среда през 70-те години на ХХ в. и природата беше първата област за европейско действие. Към днешна дата директивите за опазване на природата — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, приети първоначално, съответно през 1979 г. и 1992 г. — са в основата на усилията на ЕС да защити и опази биологичното разнообразие.

Прочетете повече

Стойността на природата

Загубите на биологично разнообразие и естествените екосистеми, които наблюдаваме в момента, са също толкова катастрофални, колкото изменението на климата. Всъщност двете неща са тясно свързани, тъй като изменението на климата ускорява загубите на биологично разнообразие, а здравите екосистеми са важен съюзник в борбата срещу изменението на климата.

Прочетете повече

Възстановяване на  естествения свят

Европа си е определила амбициозни политически цели, изпълнението на които ще даде възможност на природата да се възстанови и да процъфтява, като по този начин ще се увеличат ползите за обществото от един здрав природен свят. За да се обърне посоката на влошаване на състоянието на природата, трябва да бъде направено много — от защитени зони и зелена и синя инфраструктура до възобновяване, възстановяване на дивата природа и прилагане на природосъобразни решения във връзка с изменението на климата.

Прочетете повече

Икономика на биологичното  разнообразие: може ли  отчетността да помогне за  спасяване на природата?

Може ли придаването на стойност на природата да помогне за нейното опазване, или се нуждаем от нови модели на управление? Каква е връзката между търговията и загубата на биологично разнообразие и неравенствата? Разговаряхме с James Vause, главен икономист към Световния център за наблюдение на Програмата за околна среда на ООН (UNEP-WCMC), участвал в изготвянето на прегледа на Дасгупта за икономиката на биологичното разнообразие, по-специално на главата относно търговията и биосферата.

Прочетете повече

Интервю - Жизненоважната роля на  мониторинга на птици

Наблюдението на дивата флора и фауна и местообитанията играе важна роля в експертните оценки. Разговаряме с Petr Voříšek, член на координационния екип на Европейския атлас на гнездящите птици 2 към Чешкото дружество по орнитология относно това как такава информация и данни се събират в европейски мащаб и какви са предизвикателствата пред популацията на птиците днес.

Прочетете повече

Какво вреди на природата  на Европа?

Природата в Европа страда от последствията от дългосрочната експлоатация и замърсяване. Природата продължава да ни дава храна, дрехи, лекарства, домове, енергия и други ресурси, но екосистемите и много растения и животни са застрашени от намаляване, а понякога и от изчезване. Кои са човешките дейности, които вредят най-много на природата, и как можем да спрем и да обърнем настоящата тенденция към загуба на биологично разнообразие?

Прочетете повече

Природата се нуждае от  спешна помощ

Осведомеността за природата никога не е било толкова важна, колкото днес. В резултат на ограничителните мерки поради пандемията от COVID-19 мнозина се насочиха към найблизките зелени пространства за отдих и утеха — необходимо откъсване от нашето битие в условията на локдаун. Пандемията отново ни напомни за жизненоважната и ценна роля, която природата играе за доброто ни психическо и физическо състояние.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ