Международно сътрудничество

Смяна на език
Страница Последна промяна 11-05-2017
Повечето екологични проблеми са от трансграничен характер, а много от тях са с глобален обхват. Те могат да бъдат решавани ефективно само посредством международно сътрудничество. Приоритетните въпроси пред ЕАОС, засягащи целия свят, са свързани с изменението на климата, замърсяването на въздуха, екологосъобразното производство и потребление, биоразнообразието, здравето и околната среда и съвместната информацинна система за околната среда.

В допълнение на своите 33 страни-членки и шест сътрудничещи страни (Западните Балкани), ЕАОС си сътрудничи и насърчава партньорства със своите съседи и други страни, и региони в контекста наполитика на съседство на ЕС.

Списъкът по-долу изброява някои от инициативите за сътрудничество на ЕАОС и партньорства с региони и международни организации.

 

Регионално сътрудничество

Съседни страни от ЕС и техни съседи

  • Източни съседи: Беларус, Молдова, Украйна, Армения, Азербайджан, Грузия, Русия
  • Южни съседи (Средиземноморски регион): Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестинската администрация, Сирия, Тунис
  • Централна Азия: Казакстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

 

Европейски проект за съседство
Като част от дейностите за регионално сътрудничество, през  периода 2010—2014 г. ЕАОС изпълнява проекта ENPI-SEIS. Общата цел на този проект е насърчаване опазването на околната среда в страните от Европейския инструмент за съседство и партньорство (ENPI) (6 страни — източни съседи, обхванати от Европейската политика на съседство (ЕПС) плюс Руската федерация и 9 страни — южни съседи от ЕПС).  Една от конкретните цели на проекта е да се подобри наблюдението на околната среда, обмена на данни и информация чрез постепенно разширяване на прилагането на принципите на системата SEIS (Обща екологична информационна система), така че те да обхванат и страните от европейското съседство.


В останалата част на света

 

Сътрудничество с международни организации

В световен мащаб

На регионално равнище

Свързано съдържание

Вижте също

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100