Buradasınız: Ana Sayfa / Temalar / Endüstri / Endüstri

Endüstri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 2013.12.09 14:24
Avrupa endüstrisinin çevresel performansı son birkaç on yıllık dönemde iyileşmiştir. Değişiklikler birçok nedenden kaynaklanmaktadır: daha katı hale gelen yönetmelikler, enerji verimliliğindeki iyileşmeler, Avrupa endüstrisinin bazı ağır ve daha kirletici üretim tiplerinden uzaklaşması yönündeki genel eğilim ve şirketlerin çevresel etkilerinin azaltılmasını hedefleyen gönüllü programlara katılması. Bu gelişmelerin aksine; endüstri günümüzde hala sektör tarafından üretilen kirliliğin ve atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin temel sorumlusudur.

Avrupa’nın endüstriyel sektörleri çok sayıda önemli ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktadır: mal ve ürün üretmekte, istihdam yaratmakta ve vergi geliri sağlamaktadır. Ancak, Avrupa’nın en büyük endüstriyel tesisler, temel hava kirleticilerinin ve sera gazlarının (GHG’ler) toplam emisyonlarında ve kirleticilerin suya ve toprağa salınması, atık üretimi ve enerji kullanımı da dahil diğer olumsuz çevre etkinlerinde çok önemli bir paya sahiptir.

AB politikaları

AB'de endüstri uzun yıllarda kontrol ve denetime tabidir. Endüstriyel faaliyetlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandıran ve sürdürülebilir uygulamaların gerçekleştirilmesini teşvik eden birkaç AB politikası mevcuttur. 2010 yılında AB, Endüstriyel Emisyon Direktifi (IED) ) konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu da büyük endüstriyel tesislerin atmosfere, suya ve toprağa salınan kirletici emisyonların ve endüstriyel ve tarımsal tesislerden çıkan atıkların önlenmesi veya en aza indirilmesi konusundaki sorumluluklarını tanımlar. Bu amaçla, yaklaşık 52.000 endüstri kuruluşunun işletmecilerinin AB Üyesi Ülkelerdeki ilgili kurumlardan bir entegrasyon izni alması gerekmektedir.

Avrupa Kirletici Salınım ve Transfer Kaydı (E-PRTR) , temel endüstri faaliyetlerinden kaynaklanan kirliğe ilişkin olarak Avrupa düzeyindeki en kapsamlı kayıt niteliğindedir. Avrupa genelindeki yaklaşık 29.000 endüstriyel tesise ilişkin havaya, suya ve toprağa salınan kirletici miktarı, atıkların saha dışına taşınması ve atık sulardaki kirleticiler hakkında yıllık bilgiler içerir.

AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) ise iklim değişikliğiyle mücadele konusunda temel bir AB politikası ve endüstriyel GHG emisyonlarının maliyet etkin şekilde düşürülmesi için önemli bir araç teşkil etmektedir. 30 ülkedeki yaklaşık 11.000 elektrik santralini ve endüstriyel tesisi kapsar.

Endüstri inisiyatifleri

Endüstrinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacak sürdürülebilirlik kriterleri de belirlenmiştir. Avrupa Eko Yönetimi ve Denetim Programı (EMAS) ve ISO14001 kapsamında çevre yönetimi uygulamalarının geniş kapsamlı şekilde uygulanması ve kimya endüstrisinin Sorumluluk inisiyatifi, Küresel e-Sürdürülebilirlik İnisiyatifi (GeSI) ve Uluslararası Madencilik ve Metal Madenler Yönetimi Hakkında Uluslar Arası Konsey vb. gibi gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk inisiyatifleri bu endüstri inisiyatiflerine örnek olarak gösterilebilir.

AÇA faaliyetleri

AÇA’nın endüstriye ilişkin genel çalışmaları, endüstri verilerine yönelik veri ve değerlendirme bağlantılı faaliyetleri kapsar: Büyük Yakma Tesisleri (LCP’ler), E-PRTR ve EU ETS. 2012 yılı içerisinde AÇA çalışmaları ozon tüketen maddeler ve florinli gazlar için ülkeler tarafından raporlanan verilerin koordine edilmesini de içine alacak şekilde genişletilecektir.

Genel Bakış

Avrupa 2020 stratejisi kapsamında; yedi amiral gemisi inisiyatifinden iki tanesi endüstri için özel bir öneme sahiptir: 'Kaynak verimli bir Avrupa ' ve 'Küreselleşen dünyada endüstriyel bir politika'. İlk inisiyatif ekonomik büyüme ile kaynakların kullanımı arasındaki bağlantıyı koparmayı; daha düşük karbonlu bir ekonomiye, yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine geçişi hedeflemektedir. İkinci inisiyatif ise ticaret ortamının, özellikle de küçük ve orta ölçekli kuruluşlar (KOBİ'ler) lehinde geliştirilmesini ve güçlü ve sürdürülebilir bir endüstriyel veri tabanının geliştirilmesini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Ekim 2011 tarihinde Komisyon yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk politikası yayınlamıştır.

2008 tarihli Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Endüstriyel Politikası (SCP/SIP) Eylem Planı ayrıca ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması ve daha sürdürülebilir mallara ve üretim teknolojilerine yönelik talebin artmasının teşvik edilmesine ilişkin bir seri öneri de içermektedir. Ayrıca, AB endüstrisinin örneğin yenilenebilir ürün politikası ve eko yenilik vb. yardımıyla yenilik fırsatlarının getirdiği avantajlardan yararlanmasını da teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu, gelecek yıllarda mevzuatın, özellikle de IED konulu mevzuatın daha iyi uygulanmasına yoğunlaşacaktır. Komisyon’un BAT’larla ilgili emisyon sınır değerlerini (ELV’ler) içeren mevcut en iyi teknik (VAT) sonuçlarını uygulanması, ilgili tesisler için çevresel denetim planlarının kurulması ve mevzuatta, özellikle de LCP Direktifine kıyasla çok daha katı olan LCP ile ilgili mevzuatta ELV’lerin uygulanması bunlara dahildir.

Komisyon, 2012 yılında SCP/SIP Eylem Planını gözden geçirecek ve Eko Tasarım Direktifi ile ilgili olarak olası uzatma ihtimallerini değerlendirecektir. Önemli çevre teknolojilerinin ticari hale gelmesi ve uygulanmaya başlaması amacıyla Eko Yenilik Eylem Planının Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında devreye sokulması öngörülmektedir.

İlgili bağlantılar

Geographic coverage

Europe
Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100