Avfall och råvaruresurser

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03 03:32
Avfall är ett överhängande miljöproblem och en viktig fråga från social och ekonomisk synpunkt. Ökande konsumtion och en ekonomi i utveckling fortsätter att ge upphov till stora mängder avfall – vilket kräver större insatser för att minska och förebygga avfallet. Tidigare betraktades avfall som något som kunde slängas, men i dag inser man mer och mer att det är en resurs. Ett tecken på detta är att avfallshanteringen har förskjutits från deponering till återvinning och materialåtervinning.

Beroende på hur det hanteras kan avfallet påverka både människors hälsa och miljön genom utsläpp till luft, mark, yt- och grundvatten. Men det representerar också en förlust av råvaruresurser (i form av metaller och andra återvinningsbara material) och har även potential att fungera som energikälla.

Avfall genereras under alla stadier av råvarornas livscykel:

  • Utvinning (gruvavfall).
  • Produktion och distribution (industriavfall, farligt avfall och förpackningsavfall).
  • Konsumtion av produkter och tjänster (kommunalt avfall och avfall i form av elektrisk och elektronisk utrustning).
  • Behandling (t.ex. sortering av restprodukter från återvinningsanläggningar eller slagg från förbränningsugnar).

En klok avfallshantering kan skydda folkhälsan och vara till fördel för miljön samtidigt som den stöder bevarandet av naturresurser.

År 2008 genererades omkring 5,2 ton per person i EU. De största bidragen kommer från byggverksamhet och rivning, gruvbrytning och tillverkning, men varje EU-medborgare genererar också ungefär 444 kg hushållsavfall per år.

Tidigare har växande konsumtion och tendensen att hushållen blir allt mindre varit starka pådrivande faktorer för generering av kommunalt avfall. Men det verkar som om dessa faktorer nu håller på att frikopplas från genereringen av avfall: Under perioden 1999–2010 stabiliserades genereringen av kommunalt avfall per person i EU-27. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om utvecklingen för avfallsgenerering och avfallets storlek.

Det har skett ett påtagligt skifte i avfallshanteringen inom EU. Under 2010 gick en stor andel (37 procent) av det fasta kommunala avfallet (som utgör 10 procent av den totala avfallsmängd som genereras i EU) fortfarande till deponier. I dag är trenden för de olika avfallsflödena i stället att återvinna/kompostera (38 procent) eller att bränna avfallet och utnyttja energin (21 procent).

Återvinning är fördelaktigt för miljön genom att avfall avleds från deponier, vilket minskar de förorenande utsläppen. Det bidrar också till att tillgodose efterfrågan för ekonomisk produktion och minskar behovet av att utvinna och förädla jungfruliga råvaror.

Återvinning ger också viktiga ekonomiska och sociala fördelar: Det genererar ekonomisk tillväxt, främjar innovation, skapar sysselsättning och bidrar till att säkra att viktiga resurser är tillgängliga. Återvinning är därför av avgörande betydelse för en viktig europeisk och global politiskt prioriterad fråga: övergången till en grön ekonomi som genererar välstånd och bevarar en hälsosam miljö och social rättvisa för dagens och morgondagens generationer.

I EU:s avfallsdirektiv uppmuntras inte avfallsdeponering. I stället främjas återvinning och materialåtervinning av avfall. En annan drivkraft för att öka den ekonomiska betydelsen av återvinning är den stigande efterfrågan på råvaror, särskilt i de blomstrande asiatiska ekonomierna.

EU:s politik

I EU:s rättsakter och strategier på senare år prioriteras förebyggande av avfall, dvs. att avfallsgenereringen frikopplas från ekonomisk tillväxt och miljökonsekvenser. Exempel på detta är det omarbetade ramdirektivet om avfall (2008/98/EG), den temainriktade strategin för förebyggande och materialåtervinning av avfall och gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram.

Ramdirektivet om avfall innehåller det allmänna regelverket för förebyggande och hantering av avfall i EU. I direktivet introduceras och definieras grundbegrepp och principer föreskrivs för avfallshanteringen, bland annat avfallshierarkin (figur 1), där förebyggande av avfall är det alternativ som prioriteras.

Figur 1: Avfallshierarki.

Figur 1: Avfallshierarki.

Enligt ramdirektivet om avfall ska medlemsstaterna inrätta program för förebyggande av avfall senast den 12 december 2013, och Europeiska miljöbyrån uppmanas att göra en översyn av ländernas framsteg med slutförandet och genomförandet av dessa program.

Ambitiösa återvinningsmål för pappers-, metall-, plast- och glasavfall från hushållen samt för byggnads- och rivningsavfall uppställs i ramdirektivet om avfall.

I EU:s lagstiftning fastställs också strikta krav för deponier och förbränningsanläggningar: De flesta verksamheter för behandling av avfall regleras av direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG), direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG) och direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU). För särskilda avfallsflöden (t.ex. förpackningsavfall, uttjänta fordon samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter), har avfallshierarkin omsatts i konkreta mål för återvinning och/eller materialåtervinning.

Ett livscykelbaserat synsätt i beslutsfattandet garanterar att konsekvenserna bedöms från vaggan till graven och förhindrar att konsekvenser ”döljs” genom att flyttas till andra länder eller stadier av produktionen eller konsumtionen.

Europeiska miljöbyråns verksamheter

Syftet med Europeiska miljöbyråns avfallsbedömningar är att stödja utvecklingen av politiska insatser för hållbar konsumtion och produktion, inklusive genomförandet av temainriktade strategier om hållbar användning av naturresurser, förebyggande och återvinning av avfall samt färdplanen mot ett resurseffektivt Europa.

Verksamheterna omfattar bland annat följande:

Miljöbyråns grupp för hållbar konsumtion och produktion leder byråns arbete med avfallsfrågor. Verksamheter genomförs genom samarbetet med byråns europeiska ämnescentrum för hållbar konsumtion och produktion och i samarbete med dess landsnätverk Eionet för miljöinformation och miljöövervakning. Eurostat samlar in avfallsuppgifter och har varit värd för centrum för miljödata om avfall sedan 2008.

Utsikter

Europeiska miljöbyrån kommer att stödja Europeiska kommissionen och Europaparlamentet samt sina medlems- och samarbetsländer med en rad nya avfallsindikatorer och principer för översyn av programmen för förebyggande av avfall. Miljöbyrån kommer också att färdigställa den senaste analysen av deponiskatter, gränsöverskridande avfallstransporter samt resurspotentialen för kritiska metaller i elektroniskt avfall i Europa. Dessa verksamheter kommer att bidra till genomförandet av avfallspolitiken i EU. Avfall är också ett av de högst prioriterade områdena i Europeiska miljöbyråns internationella samarbetsprojekt med EU:s grannländer.

Geographic coverage

Europe
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100