Du är här: Hem / Teman / Industri / Industri

Industri

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2013-12-09 14:24
Den europeiska industrins miljöprestanda har förbättrats under de senaste decennierna. Det finns en rad olika anledningar till förändringarna: striktare miljölagstiftning, förbättringar av energieffektiviteten, en allmän tendens att den europeiska industrin överger vissa typer av tung och mer förorenande tillverkning samt att företagen deltar i frivilliga system för att minska sin miljöpåverkan. Trots dessa förbättringar ansvarar industrin i dag för en ansenlig belastning på miljön i form av förorening och avfall som genereras av sektorn.

Europas industrisektorer ger många viktiga ekonomiska och sociala fördelar: De producerar varor och produkter och genererar sysselsättning och skatteintäkter. Europas största industrianläggningar står dock för en betydande andel av de totala utsläppen av viktiga luftföroreningar och växthusgaser samt andra allvarliga miljökonsekvenser, inklusive utsläpp av föroreningar till vatten och mark, generering av avfall och användning av energi.

EU:s politik

Inom EU har industrin varit föremål för reglering i många år. Flera EU-politiska initiativ begränsar de negativa konsekvenserna av industriella verksamheter på människors hälsa och på miljön och främjar att hållbara metoder antas. År 2010 enades EU om direktivet om industriutsläpp. I direktivet definieras stora industrianläggningars skyldighet att förebygga eller minimera förorenande utsläpp till luft, vatten och mark, samt avfall från industri‑ och jordbruksanläggningar. För det ändamålet är operatörer av omkring 52 000 industrianläggningar skyldiga att skaffa ett integrerat tillstånd från myndigheterna i EU:s medlemsstater.

Det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar är det mest omfattande registret på europeisk nivå över föroreningar från stora industriverksamheter. Det innehåller årliga uppgifter om ungefär 29 000 industrianläggningar i hela Europa, om mängden föroreningar som släpps ut till luft, vatten och mark samt överföringar av vatten och föroreningar utanför anläggningarna.

EU:s utsläppshandelssystem är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringar och det viktigaste verktyget för att på ett effektivt sätt minska kostnaderna för industrins utsläpp av växthusgaser. Det täcker drygt 11 000 kraftverk och industrianläggningar i 30 länder.

Industrins initiativ

Hållbarhetskriterier som bidrar till att minska industrins inverkan på miljön har också införts. Exempel på sådana industriinitiativ är det omfattande antagandet av miljöstyrningsmetoder genom gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och ISO 14001, samt frivilliga initiativ för företagens sociala ansvar som t.ex. kemikalieindustrins initiativ Responsible Care, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) samt den vägledning i fråga om material som utarbetats av International Council on Mining and Metals.

Europeiska miljöbyråns verksamheter

I Europeiska miljöbyråns övergripande arbete med industrifrågor ingår en rad verksamheter som gäller insamling och bedömning av industridata: stora förbränningsanläggningar, det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar och EU:s utsläppshandelssystem. Under 2012 kommer miljöbyråns arbete att utsträckas till samordning av de uppgifter som länderna rapporterar om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade gaser.

Utsikter

Två av de sju flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin är av särskild betydelse för industrin: ”Ett resurseffektivt Europa” och ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”. Det första handlar om att frikoppla den ekonomiska tillväxten från resursanvändning, övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, förnybar energi och energieffektivitet. Det andra är inriktat på att förbättra företagsklimatet – särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som man stöder utvecklingen av en stark och hållbar industribas. I detta sammanhang offentliggjorde kommissionen i oktober 2011 en ny politik för företagens sociala ansvar.

Handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik från 2008 innehåller också en rad förslag för att förbättra miljökonsekvenserna av produkter och främja efterfrågan på hållbara varor och produktionstekniker. Syftet är dessutom att uppmuntra EU:s industri att utnyttja möjligheterna till innovation, t.ex. genom en policy för hållbara produkter och miljöinnovation.

Under de närmaste åren kommer Europeiska kommissionen att inrikta sig på bättre genomförande av lagstiftningen, särskilt direktivet om industriutsläpp. I detta ingår kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik som innehåller utsläppsgränsvärden för den tekniken, inrättandet av miljötillsynsplaner för berörda anläggningar samt genomförandet av direktivets utsläppsgränsvärden, särskilt för stora förbränningsanläggningar, som är mer strikta än gränsvärdena i direktivet om stora förbränningsanläggningar.

År 2012 kommer kommissionen att se över handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt hållbar industripolitik och överväga att utvidga det relaterade ekodesigndirektivet. En handlingsplan för miljöinnovation för att säkra kommersialiseringen och spridningen av viktig miljöteknik planeras i anslutning till Europa 2020-strategin.

Relaterade länkar

Geographic coverage

Europe
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100