Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Luftföroreningar / Luftföroreningar

Luftföroreningar

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2014-12-15 11:08
Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön. I Europa har utsläppen av många luftföroreningar minskat betydligt under de senaste decennierna, vilket lett till bättre luftkvalitet i hela regionen. Luftföroreningskoncentrationerna är dock fortfarande höga och problemen med luftkvaliteten finns kvar. En ansenlig del av Europas befolkning bor i städer eller andra områden där luftkvalitetsnormerna emellanåt överskrids: ozon-, kvävedioxid- och partikelutsläpp medför allvarliga hälsorisker. Flera länder överskred 2010 en eller flera av sina utsläppsgränser för fyra väsentliga luftföroreningar. Därför är det fortfarande viktigt att minska luftföroreningarna.

Föroreningen av luften är ett lokalt problem, ett europeiskt problem och ett problem för vår halva av jordklotet. Luftföroreningar som släpps ut i ett land kan transporteras i atmosfären och ge eller bidra till dålig luftkvalitet på andra håll.

Partiklar och marknära ozon anses nu vara de två föroreningar som mest påtagligt påverkar människors hälsa. Långsiktig exponering och exponering för höga halter av dessa föroreningar ger effekter som sträcker sig från att skada luftvägarna till förtida död. Under de senaste åren kan upp till 40 procent av Europas stadsbor ha exponerats för halter av grövre partiklar (PM10) ovanför de gränsvärden som EU fastställt för att skydda människors hälsa. Upp till 50 procent av befolkningen i stadsområden kan ha utsatts för ozonhalter som överskrider EU:s målvärde. Man har uppskattat att utsläppen av fina partiklar (PM2,5) i luften har minskat den förväntade livslängden i EU med mer än åtta månader.

Luftföroreningar skadar vår hälsa. De minskar den förväntade livslängden med mer än åtta månader i genomsnitt och med mer än två år i de mest förorenade städerna och områdena. Medlemsstaterna måste snabbt uppfylla EU:s luftkvalitetsnormer och minska utsläppen av luftföroreningar.

Janez Potoènik, EU:s kommissionsledamot med ansvar för miljö.

Luftföroreningarna skadar också vår miljö.

 • Försurningen minskade betydligt mellan 1990 och 2010 i känsliga ekosystemområden i Europa som tidigare utsatts för sur nederbörd med förhöjda halter av svavel- och kväveföreningar.
 • Eutrofieringen är ett miljöproblem som orsakas av tillförsel av förhöjda halter av näringsämnen till ekosystemen. Där var framstegen mindre. Storleken på det område av känsliga ekosystem som drabbas av förhöjda kvävehalter i luften minskade bara en aning mellan 1990 och 2010.
 • Höga ozonhalter skadar våra odlingar. De flesta jordbruksgrödor utsätts för ozonhalter som överskrider EU:s långsiktiga mål som är avsett att skydda vegetationen. Detta gäller särskilt för en betydande del av jordbruksområdena i Sydeuropa och i Central- och Östeuropa.

Luftkvaliteten i Europa har inte alltid förbättrats i takt med den allmänna minskningen av de av människan orsakade (antropogena) utsläppen av luftföroreningar. Det finns flera anledningar till detta:

 • Det finns inte alltid ett tydligt linjärt samband mellan minskade utsläpp och de konstaterade halterna i luften.
 • Bidragen från långväga transport av luftföroreningar till Europa från andra länder på det norra halvklotet ökar.

Därför behövs det fortfarande målinriktade insatser för att minska utsläppen ännu mer för att skydda människors hälsa och miljön i Europa.

Källor till luftföroreningar

Det finns många olika källor till luftföroreningar, både av antropogent och naturligt ursprung:

 • Förbränning av fossilbränslen för elkraftsgenerering, transporter, industri och hushåll.
 • Industriella processer och användning av lösningsmedel, till exempel i kemikalie- och mineralindustrin.
 • Jordbruk.
 • Avfallsbehandling.
 • Vulkanutbrott, vindburet stoft, saltvattenstänk från haven och utsläpp av flyktiga organiska föreningar från växter är några exempel på naturliga utsläppskällor.

EU:s politik

EU:s långsiktiga mål är att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte leder till oacceptabla konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. EU agerar på många nivåer för att minska exponeringen för luftföroreningar: genom lagstiftning, samarbete med sektorer som orsakar luftföroreningar, med internationella, nationella och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer och med forskningen. Syftet med EU:s politik är att minska luftföroreningarna genom att minska utsläppen och genom att fastställa gränsvärden och målvärden för luftkvalitet.

Läs mer om EU:s luftföroreningspolitik

Europeiska miljöbyråns verksamhet

Europeiska miljöbyrån är Europeiska Unionens centrum för data om luftföroreningar. Miljöbyrån stöder genomförandet av EU:s lagstiftning om luftutsläpp och luftkvalitet. Den bidrar också till utvärderingen av EU:s luftföroreningspolitik och till utarbetandet av långsiktiga strategier för att förbättra luftkvaliteten i Europa.

Europeiska miljöbyråns arbete är inriktat på att

 • offentliggöra uppgifter om en rad olika luftföroreningar,
 • dokumentera och bedöma luftföroreningstrender och därmed förknippade riktlinjer och åtgärder i Europa, och
 • undersöka hur luftföroreningar och politiska insatser inom olika områden samverkar och kompletterar varandra, bland annat på områdena klimatförändringar, energi, transporter och industri.

Läs mer om Europeiska miljöbyråns verksamhet

Användbara länkar

Europeiska miljöbyrån har sammanställt ett skafferi med länkar till luftföroreningsinformation.

Relaterat innehåll

Se även

Geographic coverage

Europe
Dokumentåtgärder

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100