Vilka vi är

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-08-11 16:18
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 33 medlemsländer.

Förordningen om inrättande av Europeiska miljöbyrån antogs av Europeiska gemenskapen 1990. Den trädde i kraft i slutet av 1993 omedelbart efter det att beslutet om att placera miljöbyrån i Köpenhamn hade fattats. Arbetet började på allvar 1994. Genom förordningen inrättades även Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

Miljöbyråns uppgift är följande:

  • Att hjälpa gemenskapen och medlemsländerna att fatta välgrundade beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsynen i den ekonomiska politiken och utvecklas mot hållbarhet
  • Att samordna Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet)

De främsta kunderna är Europeiska unionens institutioner – Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, rådet – och våra medlemsländer. Förutom denna centrala grupp av europeiska politiska aktörer betjänar vi även andra EU-institutioner, t.ex. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Även näringslivet, den akademiska världen, icke-statliga organisationer och andra delar av det civila samhället är viktiga användare av vår information. Vi försöker få till stånd en tvåvägskommunikation med våra kunder för att på rätt sätt identifiera deras informationsbehov och säkerställa att de förstår och tillägnar sig den information som lämnas.

Hela personalstyrkan vid miljöbyrån måste respektera Kodexen för god förvaltningssed i sina kontakter med allmänheten. Kodexen kompletteras med en policy för hantering och förebyggande av intressekonflikter och en strategi mot bedrägerier.

Kontakta oss för mer information.

Relaterat innehåll

Publikationer inom samma område

Se även

Geographic coverage

Europe
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100