Styrning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-17 11:03
Miljöbyrån leds av en styrelse och ett utskott, med en vetenskaplig kommitté med rådgivande funktion. Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för genomförandet av programmen och för miljöbyråns löpande verksamhet.

EEA governance
Styrelse

Miljöbyråns styrelse består av en företrädare för vart och ett av medlemsländerna, två företrädare för kommissionen och två vetenskapsmän utsedda av Europaparlamentet. Bland sina uppgifter antar styrelsen det fleråriga arbetsprogrammet, de årliga arbetsprogrammen och de årliga rapporterna samt tillsätter verkställande direktör och utser ledamöter i den vetenskapliga kommittén. 

Utskottet

Utskottet består av ordföranden, upp till fem vice ordföranden, en företrädare för kommissionen och en för medlemmarna utsedd av Europaparlamentet. Utskottet har rätt att fatta verkställande beslut som är nödvändiga för att byrån ska fungera effektivt mellan styrelsemötena.

Verkställande direktör

Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för genomförandet av programmen och för miljöbyråns löpande verksamhet.

Vetenskapliga kommittén

Vetenskapliga kommittén ger råd till styrelsen och verkställande direktören.  Den har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att avge yttranden om de fleråriga och årliga arbetsprogrammen.
  • Att avge yttranden till verkställande direktören för rekryteringen av byråns vetenskapliga personal.
  • Att ge råd och/eller avge yttranden angående alla vetenskapliga frågor som berör byråns verksamhet och som kan föreläggas kommittén av styrelsen eller den verkställande direktören.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100