Teme in podatki o vodi

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Voda je bistvena za življenje na našem planetu. Ekosistemi, družba in gospodarstvo potrebujejo zadostne količine čiste, sveže vode, da lahko uspevajo. Vendar so vodni viri v številnih predelih sveta pod vse večjim pritiskom, pri čemer Evropa ni izjema. Izboljšati moramo način uporabe in upravljanja vodnih virov, če želimo biti še naprej deležni življenjsko pomembnih storitev, ki jih zagotavljajo naši vodni ekosistemi.

Čisto vodo, ki je primerna za uporabo, potrebujemo vsak dan – za pitje, kopanje, kuhanje in za proizvodnjo številnih dobrin ter zagotavljanje storitev. Varovanje vodnih virov — in zagotavljanje njihove ekološke kakovosti — je temelj okoljske politike EU. Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES), uvedena leta 2000, je bila prva direktiva, ki se je te naloge lotila s celovitim ekosistemskim pristopom: ta vključuje varovanje vodnih ekosistemov, in sicer kakovost in količine vode ter vlogo voda kot habitatov.

Vendar pa skoraj polovica vodnih teles v Evropi verjetno ne bo izpolnila cilja iz okvirne direktive o vodah in bo leta 2015 še vedno v slabem ekološkem stanju (Poročilo EEA 08/2012). Razlogov je več.

Naravni krog razpoložljivosti vode je nenehno ogrožen zaradi različnih tveganj. Zaradi njih so sladkovodni ekosistemi in družbe izpostavljeni pomanjkanju, onesnaženju in presežkom voda, ki jih je povzročil človek. Tako stanje se imenuje „ranljivost“. Spremembo naravnih „pretočnih režimov“ vodnih teles je povzročil človek s spreminjanjem rabe zemljišč, črpanjem vode in s podnebnimi spremembami.

Številni viri prav tako opozarjajo na pogosto neravnovesje med površinsko vodo v Evropi (voda v rekah in jezerih) in njeno podtalnico (voda v podzemnih vodonosnikih). Raba vode pogosto presega njeno razpoložljivost, kar skoraj povsod v Evropi povzroča pomanjkanje vode (Poročilo EEA 11/2012).

Vodni ekosistemi imajo številne funkcije: filtriranje, razredčevanje in skladiščenje sladke vode; preprečevanje poplav; ohranjanje mikroklimatskega ravnovesja in biotske raznovrstnosti. Varovanje takšnih večnamenskih prednosti zahteva ustrezno širok pogled. Potrebno je povezovanje politik o prilagajanju podnebnim spremembam in biotski raznovrstnosti s sektorskimi politikami, kot so kmetijska, energetska in prometna.

Politike EU

Varovanje evropskih skupnih vodnih virov in ekosistemov pred onesnaženjem, prekomernim črpanjem in strukturnimi spremembami zahteva usklajeno delovanje na ravni EU.

Okvirna direktiva o vodi zagotavlja okvir za varstvo voda in gospodarjenje z vodami v Evropski skupnosti (Direktiva 2000/60/ES). V sklopu njenega izvajanja morajo države članice najprej opredeliti, nato pa analizirati evropske vode po posameznih vodnih območjih. Nato sprejmejo načrte upravljanja in programe ukrepov za zaščito vodnih teles v vseh evropskih povodjih. Sprejetje okvirne direktive o vodah je bilo dopolnjeno s predhodnimi vodnimi politikami, ki se še vedno uporabljajo, kot so tiste v zvezi s komunalno odpadno vodo in kopalno vodo.

Komisija je leta 2012 objavila sporočilo Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012)673). Osredotoča se na ukrepe, ki lahko pomagajo izboljšati izvajanje sedanje zakonodaje o vodah, in na vključevanje ciljev vodne politike v druge politike.

Načrt krepi vodne politike v zvezi s količino vode in učinkovitostjo vodnih virov za trajnostno gospodarjenje z vodami v časovnem okviru strategije Evropa 2020 do leta 2050. Poleg okvirne direktive o vodah in načrta so še štiri direktive, ki prispevajo k ukrepom za zagotavljanje dobrega stanja evropskih voda (direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), direktiva o kopalnih vodah (2006/7/ES), direktiva o nitratih (91/676/EGS) in direktiva o pitni vodi (98/83/ES)). direktiva o poplavah (2007/60/ES), katere namen je izboljševanje načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti, prav tako znatno krepi cilje okvirne direktive o vodah.

Dejavnosti agencije EEA

Evropska agencija za okolje (EEA) podpira izvajanje in ocenjevanje obstoječih in predvidenih vodnih politik EU. Prispeva k obširni zbirki znanja za oblikovanje politik, ki se ukvarjajo z ohranjanjem, odpornostjo in obnavljanjem evropskih voda. Obširne informacije o vodah, ki jih zagotavlja agencija EEA, so vključene v poročila, podatke, kazalnike in ocene, do katerih je mogoče dostopati prek Podatkovnega centra za vode.

Evropski informacijski sistem za vode (Water Information System for Europe – WISE) je partnerstvo med Evropsko komisijo (Generalni direktorat za okolje, Skupno raziskovalno središče in Eurostat) in agencijo EEA. Sistem WISE je najobširnejša večinstitucionalna vstopna točka do podatkov o vodah. Podatkovni center za vode, pomemben del informacijskega sistema za vode, vsebuje podatke in informacije, ki jih zberejo institucije EU in ki so namenjeni številnim interesnim skupinam. S pregledovalniki v sistemu WISE in interaktivnimi zemljevidi je mogoče dostopati do številnih informacij in jih predstaviti v njihovem prostorskem okviru.

Med letom 2012 je agencija EEA predstavila niz poročil o oceni stanja evropskih voda. V teh poročilih so za oblikovanje politik ocenjene odločilni vidiki vode (npr. učinkovita raba virov in vodno gospodarstvo, ekološko in kemijsko stanje, hidromorfologija, ranljivost in biotska raznovrstnost).

Poslanstvo agencije EEA je zagotavljati pravočasne, namenske, pomembne in zanesljive informacije o vodni problematiki. To podpira Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM).

Obeti za prihodnost

Agencija EEA bo še naprej zagotavljala informacije o vodah in njihove ocene, pri čemer bo vse več pozornosti namenjala ekosistemskemu pristopu in raziskovanju vloge upravljanja voda v zelenem gospodarstvu. Ocene ekosistemov in gospodarna raba vodnih virov sta ključna elementa za prihodnje trajnostno upravljanje voda. Sistem WISE bo še naprej organiziral zbirko znanja, ki je potrebna za oceno napredka na poti Evrope k dobremu stanju vseh njenih vodnih teles.

Povezave

Geographic coverage

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100