Scenáre a pokrokové štúdie – politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016 03:32
Základným prvkom politík trvalo udržateľného rozvoja na celosvetovej, európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni je záujem budúcich generácií. Dlhodobé politické ciele stoja v centre pozornosti mnohých medzinárodných dohovorov a protokolov, ktoré riešia problémy globálnych environmentálnych zmien. Dlhodobé politické ciele tiež podporujú kľúčové environmentálne politiky Európskej únie a jej členských štátov. Scenáre podporujú strategické plánovanie a proces rozhodovania a pomáhajú pri odskúšavaní dôsledkov a pevnosti rôznych politík. Rovnako dôležité je, že umožňujú intenzívnu účasť zainteresovaných strán, a tým aj predstavovanie rozporuplných stanovísk a názorov z celého sveta.

Celosvetová úroveň

Environmentálne riadenie využíva výhody hustej siete medzinárodných dohôd a inštitúcií. Najvýznamnejšími dlhodobými rámcami environmentálnej politiky sú Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), Dohovor o biodiverzite a miléniové rozvojové ciele. Strednodobé a dlhodobé ciele podporujú rôzne medzinárodné environmentálne dohovory, napríklad Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ako aj Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach.

 

Európska úroveň

V stratégii trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie sa stanovuje plán na dôsledné riešenie siedmich strednodobých a dlhodobých úloh trvalo udržateľného rozvoja, akými sú klimatické zmeny, čistá energia a trvalo udržateľná doprava a trvalo udržateľná spotreba a výroba. Dlhodobé ciele sa výslovne sledujú v mnohých európskych smerniciach, najmä v oblasti klimatických zmien a energetiky. Podobný vývoj možno pozorovať v členských štátoch EÚ, z ktorých niektoré do svojich vnútroštátnych orgánov začlenili programy predvídania.

Dlhodobé plánovanie je menej rozvinuté v juhovýchodnej Európe a v krajinách východnej Európy, kaukazských krajinách a v Strednej Ázii, v ktorých sa viac zameriavajú na reformu environmentálnych politík, zákonov a právnych predpisov a na posilnenie ich dodržiavania. Iniciatívy však pokračujú a slúžia na pomoc pri predchádzaní sporom o nedostatočných prírodných zdrojoch, ale aj na podporu celkového trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov (pozri príklady z prehľadu pokrokových štúdií).

 

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100