Scenáre a pokrokové štúdie – činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016 03:32
Agentúra EEA hodnotí dlhodobé perspektívy životného prostredia Európy a dôsledky riešení kľúčových politík využívajúcich rôzne metodické prístupy. Cieľom je pridať hodnotu diskusiám o súčasnej politike, a to neustálym poskytovaním informácií so všeobecnou a dlhodobou perspektívou, ako aj pomôcť pri organizovaní európskeho environmentálneho informačného systému na zhromažďovanie informácií o budúcich trendoch. Agentúra EEA sa podieľa aj na poskytovaní znalostí a odborných posudkov pri hodnoteniach založených na scenároch na celoeurópskej aj celosvetovej úrovni, k akým patria Miléniové hodnotenie ekosystému alebo scenáre GEO-4 v rámci programu UNEP.

 

Činnosti podľa scenárov agentúry EEA prispievajú k dlhodobej perspektíve európskej správy o stave životného prostredia, ktorá sa publikuje každých päť rokov. V roku 2005 bola publikovaná správa Životné prostredie Európy – stav a perspektívy a doplnková správa Perspektívy životného prostredia Európy , ktoré sa integrovane zaoberajú rôznymi environmentálnymi otázkami a ich spoločnými hnacími silami, ako aj náčrtom perspektív životného prostredia Európy do roku 2030 a ďalej. Podobný dokument sa vydá aj v roku 2010.

Perspektívy patria tiež k pravidelným postupom hodnotenia, napríklad emisií skleníkových plynov, a k postupom podávania správ o ukazovateľoch agentúry EEA. Štúdie prehľadov a ukazovatele sa pravidelne analyzujú. Ďalším častým dokumentom je prehľad kvantitatívnych modelov.

V systéme PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe – Perspektívna environmentálna analýza vývoja využívania pôdy v Európe) sa využíva inovačná kombinácia obrázkov, textu a najmodernejších modelov na simuláciu piatich rozdielnych scenárov budúceho vývoja životného prostredia v Európe podľa meniacich sa modelov využívania pôdy, klimatických zmien, poľnohospodárstva a demografie. Novou oblasťou hodnotení na základe scenárov je analýza ekosystémových služieb. 

Agentúra EEA sa zapája aj do postupov scenárov na celoeurópskej a medzinárodnej úrovni. V štúdii Životné prostredie v celej Európe: záblesky neistej budúcnosti sa skúmajú kľúčové hnacie sily a neistoty budúcich environmentálnych zmien na celoeurópskej úrovni. Agentúra EEA prispieva aj k správe globálneho environmentálneho prehľadu 4 programu UNEP a k Miléniovému hodnoteniu ekosystémov.

Agentúra EEA pomáha aj pri budovaní kapacít na prípravu scenárov vo svojich členských krajinách, a to prostredníctvom pravidelných osvetových a školiacich seminárov.

 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100