Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Priemysel / Priemysel

Priemysel

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 09. 12. 2013 14:24
Environmentálne správanie európskeho priemyslu sa v posledných desaťročiach zlepšilo. Zmeny nastali z rôznych dôvodov: prísnejšie právne predpisy v oblasti životného prostredia, zvýšenie energetickej účinnosti, všeobecná tendencia európskeho priemyslu čoraz menej využívať určité ťažké a znečisťujúcejšie typy výroby a zapojenie spoločností do dobrovoľných programov zameraných na zníženie vplyvu na životné prostredie. Napriek týmto zlepšeniam je dnes priemysel stále zodpovedný za značné zaťaženie nášho životného prostredia, pokiaľ ide o znečistenie a odpad, ktoré toto odvetvie produkuje.

Priemyselné odvetvia Európy prinášajú mnoho významných hospodárskych a sociálnych prínosov: produkujú tovar a výrobky a vytvárajú zamestnanosť a daňové príjmy. Najväčšie európske priemyselné zariadenia sa však významným dielom podieľajú na celkových emisiách hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov a tiež na ostatných významných vplyvoch na životné prostredie vrátane uvoľňovania znečisťujúcich látok do vody a pôdy, vzniku odpadu a spotreby energie.

Politiky EÚ

Priemysel v rámci EÚ je už mnoho rokov regulovaný právnymi predpismi. Viaceré politiky EÚ obmedzujú nepriaznivý vplyv priemyselných činností na zdravie ľudí a životné prostredie a podporujú využívanie udržateľných postupov. EÚ sa v roku 2010 dohodla na smernici o priemyselných emisiách. V nej sú vymedzené povinnosti veľkých priemyselných zariadení zamedziť alebo minimalizovať uvoľňovanie znečisťujúcich emisií do atmosféry, vody a pôdy a tiež vznik odpadu z priemyselných a poľnohospodárskych zariadení. Na tento účel musia prevádzkovatelia približne 52 000 priemyselných zariadení získať integrované povolenie orgánov členských štátov EÚ.

Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) je najobsiahlejším registrom na európskej úrovni, pokiaľ ide o znečisťovanie pochádzajúce z hlavných priemyselných činností. Obsahuje ročné informácie o približne 29 000 priemyselných zariadeniach v celej Európe týkajúce sa uvoľňovania znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy a tiež prenosov odpadov znečisťujúcich látok v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EÚ ETS) je základom politiky EÚ zameranej na boj proti zmene klímy a hlavným nástrojom na efektívne zníženie nákladov priemyselných emisií skleníkových plynov. Týka sa viac ako 11 000 elektrární a priemyselných závodov v 30 krajinách.

Iniciatívy priemyslu

Zaviedli sa aj kritériá udržateľnosti na podporu zmiernenia vplyvu priemyslu na životné prostredie. Príkladom takýchto iniciatív priemyslu je rozšírené prijímanie postupov environmentálneho riadenia prostredníctvom Európskej schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a ISO 14001 a dobrovoľných iniciatív sociálnej zodpovednosti podnikov, ako sú napríklad iniciatíva chemického priemyslu pre zodpovedný prístup (Responsible Care), celosvetová iniciatíva pre elektronickú udržateľnosť (Global e-Sustainability – GeSi) a politika správcovstva materiálov (Materials Stewardship Policy) Medzinárodnej rady pre ťažbu a kovy.

Činnosti agentúry EEA

Práca agentúry EEA v oblasti priemyslu zahŕňa rôzne činnosti týkajúce sa priemyselných údajov a hodnotení: veľké spaľovacie zariadenia (LCP), register E-PRTR a systém EÚ ETS. Práca agentúry EEA sa v roku 2012 rozšíri o podávanie správ o zosúladených údajoch podľa jednotlivých krajín týkajúcich sa látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a fluórovaných plynov.

Vyhliadky

V rámci stratégie Európa 2020 sú pre priemysel mimoriadne dôležité dve z hlavných iniciatív: „Európa efektívne využívajúca zdroje“ a „Priemyselná politika vo veku globalizácie“. Prvá iniciatíva zahŕňa oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, posun smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, obnoviteľnej energii a energetickej efektívnosti. Druhá iniciatíva sa zameriava na zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, so súčasnou podporou rozvíjania silnej a udržateľnej priemyselnej základne. Komisia v tejto súvislosti v októbri 2011 zverejnila novú politiku o sociálnej zodpovednosti podnikov.

Akčný plán pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku z roku 2008 obsahuje aj súbor návrhov na zlepšenie vplyvu výrobkov na životné prostredie a na povzbudenie dopytu po udržateľnejšom tovare a udržateľnejších výrobných technológiách. Chce tiež povzbudiť priemysel EÚ, aby využil príležitosti na inovácie, napríklad prostredníctvom udržateľnej produktovej politiky a ekologických inovácií.

Európska komisia sa v nadchádzajúcich rokoch zameria na lepšie vykonávanie právnych predpisov, najmä smernice o priemyselných emisiách. V súvislosti s tým Komisia prijme závery o najlepších dostupných technikách (best available technique – BAT) so stanovenými limitnými hodnotami emisií súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami, stanovia sa plány environmentálnych inšpekcií pre predmetné zariadenia a budú sa vykonávať limitné hodnoty emisií v smernici najmä hodnoty pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú prísnejšie ako hodnoty stanovené v smernici o veľkých spaľovacích zariadeniach.

Komisia v roku 2012 preskúma akčný plán pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku a posúdi možné rozšírenie súvisiacej smernice o ekodizajne. Spustenie Akčného plánu v oblasti ekologických inovácií na zabezpečenie komercializácie a využitia hlavných environmentálnych technológií je naplánované v rámci stratégie Európa 2020.

Súvisiace odkazy

Geographic coverage

Europe
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100