Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Energia / Informácie o energetike

Informácie o energetike

Stránka Posledná zmena 13. 04. 2011 21:40
Energia poskytuje ľuďom osobné pohodlie a mobilitu a je základom na vytváranie priemyselného, komerčného a spoločenského blaha. Na druhej strane vyvíja výroba a spotreba energie veľký nátlak na životné prostredie (vrátane výroby tepla a elektriny, rafinácie ropy a ich konečného použitia v domácnostiach, službách, priemysle a doprave). K týmto tlakom patria aj emisie skleníkových plynov a látky znečisťujúce ovzdušie, využívanie pôdy, vznik odpadu a ropné havárie. Prispievajú ku klimatickým zmenám, poškodzujú prírodné ekosystémy a prostredie vytvárané človekom a zapríčiňujú vedľajšie účinky na ľudské zdravie.

 

Spaľovanie fosílnych palív pochádzajúcich z ľudskej činnosti je najviac zodpovedné za nárast koncentrácií oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére, a to spoločne so súvisiacim nárastom globálneho otepľovania a klimatickými zmenami. Zvyšujúci sa dopyt po energii vyúsťuje do hromadenia CO2, najvýznamnejšieho skleníkového plynu v rámci procesu výroby energie. Väčšina krajín sa pri uspokojovaní dopytu po energii stále spolieha na fosílne palivá (ropa, zemný plyn, uhlie). Tieto palivá je potrebné spaľovať, aby sa uvoľňované teplo mohlo premeniť na energiu. Uhlík z paliva reaguje s kyslíkom, čím sa vytvára CO2, ktoré sa uvoľňuje do atmosféry. Uvoľňujú sa aj látky znečisťujúce ovzdušie (oxid siričitý, oxidy dusíka a prachové častice), čo vplýva na kvalitu ovzdušia. Vďaka technickým opatreniam a zlepšeniam v elektrárňach a teplárňach sa však emisie látok znečisťujúcich ovzdušie v posledných desaťročiach znížili.

Hospodárstvo stále rastie, a spolu s ním aj spotreba energie. Fosílne palivá v palivovej zmesi stále prevažujú – 79 % energetických potrieb priemerného Európana uspokojujú uhlie, zemný plyn a ropa. Približne 13 % pochádza z jadrovej energie a zostávajúcich 8 % z rýchlo sa rozvíjajúcich zdrojov obnoviteľnej energie (najmä veternej a slnečnej energie).

Priemerný Európan použije ekvivalent 3,7 tony ropy ročne na elektrinu, kúrenie a dopravu. To zodpovedá 7,8 tonám emisií CO2 z energie. Táto hodnota sa v jednotlivých krajinách výrazne líši, čo závisí čiastočne od osvojenia zdrojov obnoviteľnej energie. Najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom využívajúcim energiu je od roku 1990 doprava a v súčasnosti je aj najväčším spotrebiteľom energie.

Geographic coverage

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100