Klimatické zmeny

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 25. 08. 2016 15:31
V súčasnosti dochádza ku klimatickým zmenám, teploty rastú, dochádza k zmenám distribúcie zrážok, ľadovce a sneh sa topia a priemerná celosvetová hladina mora sa zvyšuje. Predpokladáme, že tieto zmeny budú pokračovať a že extrémne výkyvy počasia budú mať za následok nebezpečenstvá ako sú záplavy a extrémne suchá budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. Vplyvy a zraniteľnosť prírody, hospodárstva a nášho zdravia sú v Európe v jednotlivých regiónoch, územiach a hospodárskych odvetviach rozdielne.

Je veľmi pravdepodobné, že najväčšiu časť oteplenia, ktoré sa pozoruje od polovice 20. storočia, spôsobilo zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov (GHG) v dôsledku emisií z ľudských činností. Globálna teplota sa za posledných 150 rokov zvýšila o približne 0,8 ºC a predpokladá sa, že sa bude ďalej zvyšovať.

Zvýšenie teploty o viac ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou zvyšuje riziko nebezpečných zmien globálnych ľudských a prírodných systémov. V Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) bol stanovený cieľ obmedziť zvýšenie priemernej globálnej teploty na úroveň nižšiu ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

Ako to dosiahnuť? Globálne emisie skleníkových plynov sa majú v tejto dekáde stabilizovať a do roku 2050 sa majú znížiť o 50 % v porovnaní s rokom 1990. Berúc do úvahy úsilie potrebné zo strany rozvojových krajín, EÚ podporuje cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 % až 95 % (v porovnaní s rokom 1990).

Dokonca aj ak by boli politiky a úsilie znížiť emisie efektívne, určitá zmena klímy je nevyhnutná, a preto sú potrebné aj stratégie a činnosti na prispôsobenie sa jej vplyvom.

Úvod

Vplyvy a zraniteľnosť

V Európe sa teploty zvýšili najviac v regióne južnej Európy a v arktickom regióne; objem zrážok sa najviac znížil v južnej Európe a zvýšil na severe a severozápade. Predpokladané zvýšenie intenzity a frekvencie vĺn horúčav a záplav a zmeny v šírení niektorých infekčných ochorení a peľu majú nepriaznivé účinky na zdravie ľudí.

Zmena klímy vyvára ďalší tlak na ekosystémy, ktoré vedie k presunom mnohých rastlinných a živočíšnych druhov smerom na sever a do vyšších zemepisných výšok. Má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, lesníctvo, výrobu energie, cestovný ruch a infraštruktúru ako takú.

Medzi európske regióny, ktoré sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy, patria:

 • južná Európa a región Stredozemného mora (v dôsledku zvýšenia výskytu vĺn horúčav a sucha);
 • horské oblasti (v dôsledku rozsiahlejšieho topenia sa snehu a ľadu);
 • pobrežné zóny, delty a záplavové územia (v dôsledku zvyšovania sa hladiny mora a rastu intenzity zrážok, výskytu záplav a búrok);
 • ďaleký sever Európy a Arktída (v dôsledku zvyšovania sa teplôt a topenia sa snehu).

 

Príčiny zmeny klímy spôsobené ľudskou činnosťou

K emisiám skleníkových plynov dochádza prostredníctvom prírodných procesov, aj ľudských činností; najvýznamnejším prírodným skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para. Počas činností ľudí unikajú do atmosféry veľké množstvá ostatných skleníkových plynov, čím sa zvyšujú atmosferické koncentrácie týchto plynov, a tým sa zosilňuje skleníkový efekt a dochádza k otepľovaniu klímy.

Hlavnými zdrojmi skleníkových plynov z ľudskej činnosti sú:

 • spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa a plyn) pri výrobe elektrickej energie, preprave, v priemysle a domácnostiach (CO2);
 • poľnohospodárstvo (CH4) a zmeny v používaní pôdy, ako je odlesňovanie (CO2);
 • skládky odpadu (CH4);
 • používanie priemyselných plynov obsahujúcich fluór.

Politiky EÚ

Cieľom niekoľkých iniciatív EÚ je znižovanie emisií skleníkových plynov, ide napr. o tieto iniciatívy:

 • ratifikácia Kjótskeho protokolu; v ktorom sa 15 členských štátov EÚ (EÚ-15) vyzýva, aby v období rokov 2008 – 2012 znížili svoje emisie o 8 % pod úroveň z roku 1990;
 • neustále zvyšovanie energetickej účinnosti širokej škály zariadení a prístrojov pre domácnosti;
 • povinné zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je vietor, solárna energia, vodná energia a biomasa a obnoviteľných pohonných hmôt, ako sú biopalivá;
 • podpora vývoja technológií na zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) na zachytávanie a skladovanie CO2 emitovaného tepelnými elektrárňami a ostatnými veľkými zariadeniami;
 • vyžívanie systému obchodovania s emisiami, hlavného nástroja EÚ na znižovanie emisií skleníkových plynov z priemyslu.

Balík klimatických a energetických opatrení EÚ z roku 2009 tvoria záväzné právne predpisy na dosiahnutie cieľov 20-20-20 do roku 2020, t. j. zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ aspoň o 20 % pod úroveň z roku 1990, 20 % spotreby energie v EÚ bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov a využívanie primárnych zdrojov energie sa zníži v porovnaní s plánovanými úrovňami o 20 %.

EÚ zapracováva prispôsobovanie sa klimatickým zmenám aj do politík EÚ. Do roku 2013 sa prijme komplexná stratégia EÚ na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, ktorá zlepší odolnosť EÚ voči klimatickým zmenám. V roku 2012 EÚ predstaví nový informačný systém venovaný vplyvom klimatických zmien, zraniteľnosti a prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám.

Ďalšie informácie o politikách týkajúcich sa zmeny klímy

Činnosti Európskej environmentálnej agentúry (EEA)

Poskytovaním informácií o klimatických zmenách v Európe agentúra EEA podporuje vykonávanie právnych predpisov o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám v Európe, hodnotenie politík EÚ a vývoj dlhodobých stratégií na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Informácie agentúry EEA (údaje, ukazovatele, hodnotenie, prognózy) sú zamerané na zmiernenie zmeny klímy (trendy, prognózy, politiky a opatrenia týkajúce sa emisií skleníkových plynov) a na vplyvy zmeny klímy a činností na prispôsobenia sa klimatickým zmenám v Európe. Agentúra EEA hosťuje Európske centrum údajov o klimatických zmenách a od roku 2012 bude riadiť Stredisko EÚ na výmenu informácií o vplyvoch zmeny klímy, zraniteľnosti a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.

Agentúra EEA úzko spolupracuje s Európskou komisiou (konkrétne GR pre oblasť klímy, GR Spoločným výskumným centrom, Eurostatom), expertmi z Európskeho tematického strediska pre ovzdušie a zmiernenie dosahu zmeny klímy (ETC/ACM) a Európskeho tematického strediska pre vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám (ETC/CCA) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Medzi hlavné činnosti a produkty patria:

 • každoročné zostavovanie a zverejňovanie súpisu emisií skleníkových vplyvov v Európskej únii;
 • ročné hodnotenie pokroku, ktoré EÚ a európske krajiny dosiahli, pri plnení cieľov z Kjóto a cieľov na rok 2020;
 • analýza spoločných prínosov politiky zmeny klímy a politiky kvality ovzdušia;
 • hodnotenie vplyvov zmeny klímy v Európe;
 • analýza klimatických zmien a otázok prispôsobovania sa odvetví vrátane prehľadov činností na prispôsobenie sa klimatickým zmenám v jednotlivých krajinách;
 • analýza zraniteľnosti konkrétnych regiónov na zmenu klímy.

Agentúra EEA je Európske centrum údajov o emisiách skleníkových plynov a vplyvoch zmeny klímy, zraniteľnosti a prispôsobovania sa klimatickým zmenám a od roku 2012 bude viesť a riadiť Stredisko na výmenu informácií o vplyvoch zmeny klímy, zraniteľnosti a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.

Ďalšie informácie o činnostiach agentúry EEA

Súvisiace prepojenia

Geographic coverage

Europe
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100