Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016 17:01
Práca agentúry EEA v oblasti poskytovania údajov, ukazovateľov a hodnotení biodiverzity sa zameriava na ochranné opatrenia (napríklad chránené oblasti alebo ochrana druhov) a na začlenenie záujmov biodiverzity do odvetví lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Ku kľúčovým činnostiam patrí aj postup Zjednodušenie európskych ukazovateľov biodiverzity v roku 2010 a riadenie mechanizmu klíringového strediska Európskeho spoločenstva pre biodiverzitu (prepojenie). Úlohou agentúry EEA je stať sa európskych strediskom údajov o biodiverzite.

Pozri sa do srdca prírody a všetko pochopíš lepšie.

Albert Einstein

Údaje

Agentúra EEA sa za niekoľko rokov stane európskym strediskom údajov pre biodiverzitu zameraným na ukladanie a spravovanie údajových súborov agentúry EEA, prepájanie s doplnkovým údajovými súbormi vo vlastníctve iných subjektov, vypracúvanie súborov s ukazovateľmi biodiverzity a poskytovanie všeobecnejšieho prístupu k údajom o európskej biodiverzite.

Projekt Zjednodušenie európskych ukazovateľov biodiverzity v roku 2010 ( SEBI 2010) je zameraný na pomoc pri monitorovaní postupu dosahovania cieľa do roku 2010. Projekt SEBI 2010 zjednodušuje ukazovatele na vnútroštátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni a zabezpečuje údajové toky na vypracovanie ukazovateľov.

Agentúra EEA tiež pravidelne aktualizuje kľúčové ukazovatele biodiverzity v rámci základného súboru ukazovateľov.

Databáza EUNIS poskytuje prístup verejnosti k údajom o druhoch, typoch biotopov a lokalitách v Európe.

Hodnotenia

Keď budú k dispozícii kvalitné údajové toky, zvýšený dôraz sa bude klásť na vypracovanie integrovaných hodnotení funkčnosti politík biodiverzity, ich vplyvu na biodiverzitu a potrebných zmien politiky. Najnovšie hodnotenia sa nachádzajú v správe agentúry EEA o stave a perspektívach za rok 2005 a jej štvrtom celoeurópskom hodnotení.

Budúcimi hlavnými hodnoteniami sú:

  • Hodnotenie pokroku pri dosahovaní európskeho cieľa biodiverzity do roku 2010 založeného na súbore osobitných ukazovateľov biodiverzity naplánovaných na rok 2008.
  • Hodnotenie ekosystému pre Európu, ktoré sa má ukončiť v roku 2012.

Osobitné projekty vyplývajúce z plánu riadenia agentúry EEA obsahujú hodnotenia:

  • siete Natura 2000,
  • poľnohospodárskej pôdy a vidieckych oblastí,
  • poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou,
  • ekosystémov lesného hospodárstva a
  • hospodárskeho ohodnotenia alebo výhod vyplývajúcich z riadenia prírody.

Na podporu Dohovoru o biologickej diverzite riadi agentúra EEA aj mechanizmus klíringového strediska Európskeho spoločenstva pre biodiverzitu (CHM). Mechanizmus CHM podporuje technickú spoluprácu a prenos technológií v rámci Európskej únie a jej členských štátov, v rámci celoeurópskeho regiónu celého sveta.

Skupina pre biodiverzitu a ekosystémy agentúry EEA vedie v tejto oblasti prácu agentúry. Táto skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre biodiverzitu (ETC/BD) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100