Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Spravodajstvo / Spravodajstvo / Európsky dopravný sektor musí byť ambiciózny, aby splnil ciele

Európsky dopravný sektor musí byť ambiciózny, aby splnil ciele

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 10. 11. 2011 Posledná zmena 22. 04. 2016 11:10
V roku 2009 sa znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy. Toto zníženie však môže byť iba prechodným dôsledkom hospodárskeho poklesu, ako sa uvádza v najnovšej výročnej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o emisiách z dopravy. Mechanizmus podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) skúma vplyv dopravy na životné prostredie. Správa prvýkrát posudzuje komplexný súbor kvantitatívnych cieľov, ktoré navrhla Európska komisia v tzv. cestovnej mape pre dopravu na rok 2011.

 Image © epSos.de

V roku 2009 sa znížili úrovne emisií takmer všetkých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy, keďže sa znížil dopyt. Toto zníženie však súvisí s hospodárskou recesiou. Takže teraz je potrebný zásadný posun v európskom dopravnom systéme, aby sa emisie nezvyšovali ani v období silného hospodárskeho rastu

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

„V roku 2009 sa znížili úrovne emisií takmer všetkých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy, keďže sa znížil dopyt,“ uviedla profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. „Toto zníženie však súvisí s hospodárskou recesiou. Takže teraz je potrebný zásadný posun v európskom dopravnom systéme, aby sa emisie nezvyšovali ani v období silného hospodárskeho rastu.“

Zo správy EEA o doprave a životnom prostredí vyplýva, že sa dosiahlo určité zvýšenie účinnosti. Napríklad v roku 2010 boli nové vozidlá približne o jednu pätinu účinnejšie ako v roku 2000. Tieto relatívne skromné výsledky však prekonáva narastajúci dopyt, aj keď recesia spomalila činnosť v niektorých oblastiach. V období rokov 1990 a 2009 sa dopyt po doprave zvyšoval približne o jednu tretinu a výsledkom bol nárast objemu skleníkových plynov z dopravy v tom istom období o 27 %.

Nové ciele, ktoré Komisia navrhuje vo svojej cestovnej mape (road map), formulujú tvorbu politík na európskej, vnútroštátnej a samosprávnej úrovni s cieľom riešiť environmentálne otázky súvisiace s dopravou. Zo správy vyplýva, že tvorcovia politík majú významné možnosti  na riešenie týchto problémov koherentným spôsobom, napríklad prostredníctvom spoločného riešenia kvality ovzdušia a zmeny klímy.

EEA  prvýkrát vytvorila základ na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov sektoru dopravy v oblasti životného prostredia. Týka sa to cieľov zameraných na emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a hluk. Vytvoril sa hlavný súbor 12 ukazovateľov, zahŕňajúci široký rozsah politických oblastí.

Hlavné zistenia

  • V roku 2009 podiel dopravy na všetkých emisiách skleníkových plynov v EÚ predstavoval 24 %. Cestovná mapa stanovuje členským štátom EÚ povinnosť znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov z dopravy o 60 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Keďže v období rokov 1990 až 2009 sa emisie skutočne zvýšili o 27 %, je nevyhnutné, aby ich EÚ v období rokov 2009 až 2050 celkovo znížila o 68 %.
  • V období rokov 1990 až 2007 sa ročná spotreba energie z dopravy v členských krajinách EHP stále zvyšovala. Kým v období rokov 2007 až 2009 sa celkový dopyt po energii v doprave znížil o 4 %, predpokladá sa, že s hospodárskym rastom sa obnoví vzostupný trend.
  • Ciele zamerané na kvalitu vzduchu sa v mnohých oblastiach nedodržali. Prekročenie ročných hraničných hodnôt oxidu dusičitého (NO2), ktorý môže spôsobiť astmu a iné dýchacie problémy, v roku 2009 zaznamenalo 41 % dopravných monitorovacích staníc.
  • Pevné častice (PM10) z dopravy takisto spôsobujú vážne zdravotné problémy. V roku 2009 bolo prekročenie dennej hraničnej hodnoty zaznamenané v 30 % dopravných monitorovacích staníc v krajinách EÚ-27.
  • Takmer 100 miliónov ľudí bolo vystavených škodlivým dlhodobým priemerným úrovniam hluku z motorových vozidiel na hlavných cestách.
  • Priemerná skutočná cena pohonných látok pre motorové vozidlá (vypočítaná ako ekvivalent bezolovnatého benzínu vrátane ciel a poplatkov) bola 1,14 EUR za liter v júni 2011, v reálnych hodnotách o 15 % vyššia ako v roku 1980. Cena benzínu sa v reálnych hodnotách teda zvýšila priemerne menej ako o 0,5 percentuálneho bodu ročne, a to znamená, že ceny pohonných látok nepredstavujú silný podnet na účinnejšie dopravné riešenia.
  • Podiel vozidiel s alternatívnym pohonom sa stále zvyšuje, pričom v roku 2009 tvoril viac ako 5 % vozového parku. Väčšina z nich používala skvapalnený ropný plyn (LPG), kým elektrické vozidlá tvorili 0,02 % z celkového vozového parku.
  • Cesty, železnice a diaľnice rozdeľujú krajinu Európy na stále menšie časti, čo má vážny vplyv na biodiverzitu. Takmer 30 % krajiny v EÚ je mierne, do veľkej miery alebo do veľmi veľkej miery fragmentovanej, čím sa obmedzuje pohyb a rozmnožovanie veľkého počtu rôznych druhov živočíchov.

Poznámky pre vydavateľov

Správa TERM v súvislostiach

Najnovšou správou, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra zo série výročných správ v rámci mechanizmu podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM), má názov Laying the foundations for greener transport (Vytvorenie základov pre ekologickejšiu dopravu).

Výročná správa EEA za rok 2011 o kvalite ovzdušia v Európe poskytuje prehľad a analýzu kvality ovzdušia v Európe. Hodnotenie stavu a vývoja kvality ovzdušia sa zakladá na meraniach kvality ovzdušia vonkajšieho prostredia (1999 – 2009) spolu s antropogénnymi emisiami a ich vývojom (1999 – 2009).

Správa TERM obsahuje kapitolu o emisiách oxidu uhličitého (CO2) z vozidiel. V nasledujúcich týždňoch Európska environmentálna agentúra uverejní aktualizované údaje o pokroku výrobcov pri dosahovaní cieľov zameraných na zníženie emisií CO2 z nových vozidiel. Tieto informácie budú uverejnené na webovej stránke www.eea.europa.eu.

V roku 2012 sa v správe TERM bude sledovať pokrok v súvislosti so základnými podmienkami, ktoré boli prvýkrát stanovené v tejto správe.

Vymedzenia

Emisie skleníkových plynov z dopravy sú v Kjótskom protokole vymedzené ako emisie zo spaľovania a vyparovania palív vo všetkých činnostiach dopravy bez ohľadu na sektor, s výnimkou medzinárodnej leteckej a námornej dopravy (pohonné hmoty v medzinárodných zásobníkoch). Komisia vo svojej cestovnej mape vymedzuje cieľ zameraný na emisie skleníkových plynov pre dopravu ako emisie podľa Kjótskeho protokolu vrátane medzinárodnej leteckej dopravy (ale s výnimkou medzinárodnej námornej dopravy). Údaje sa uvádzajú ako ekvivalent CO2.

Nákladná doprava: Zahŕňa cestnú (vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu ťažkých nákladných vozidiel vrátane jazdy medzi tretími krajinami a kabotáže), železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Ďalšie informácie

Súvisiaci obsah

Novinky a články

Súvisiace publikácie

Súvisiace video

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100