V dôsledku ľudskej činnosti ubúda krajina i pôda

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 12. 2015 Posledná zmena 15. 09. 2016 10:50
Krajina a pôda majú zásadný význam pre prírodné systémy a ľudskú spoločnosť, avšak ľudská činnosť ohrozuje fungovanie celého pôdneho fondu vrátane pôdy ako takej. Prečo k tomu dochádza? Čo robí Európa, aby tomu zabránila? Rok 2015 je medzinárodným rokom pôdy, preto kladieme tieto otázky pani Geertrui Louwagiovej, projektovej manažérke pre hodnotenie pôdy a podávanie správ o pôdach v Európskej environmentálnej agentúre.

 Image © Roger Langohr

Akým problémom čelí krajina a pôda?

Krajina aj pôda sú vyčerpateľné, neobnoviteľné zdroje, ktoré sa neustále degradujú, čo ovplyvňuje ich schopnosť fungovať a poskytovať služby. Pestovanie potravín, výroba biomasy a biopalív, ukladanie uhlíka, poskytovanie priestoru pre pôdnu biodiverzitu, filtrovanie vody a cyklus živín a zabezpečovanie surovín sa ocitajú pod čoraz väčším tlakom. Prírodné a archeologické dedičstvo pôdy je tiež ohrozené.

K tejto degradácii prispieva množstvo procesov vrátane erózie pôdy, úbytku pôdnej organickej hmoty, kontaminácie pôdy a zástavby pôdy (pôda pokrytá nepriepustnými povrchmi, známe aj ako nepriepustnosť). Tieto procesy sú dôsledkom ľudskej činnosti, ako napríklad zaberanie pôdy, intenzita využívania územia (okrem iného sa prejavujú v množstve živín používaných na vidieckej pôde) a opúšťanie pôdy. Každý proces má vplyv na hlavné dimenzie krajiny: pokrytie krajiny/využitie územia, vegetácia a pôda. Tieto určujú zásoby pôdnych zdrojov a fungovanie, ako odvodené toky výrobkov a služieb. Majú tiež vplyv na vlastnú hodnotu pôdy a jej prínos k blahobytu a prosperite ľudí.

Ako sa tieto problémy riešia?

V rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN sa stanovia zámery pre celosvetové úsilie na vyriešenie problémov súvisiacich s krajinou a pôdou. V tejto súvislosti bola v roku 2012 zavedená globálna iniciatíva pre ukazovatele týkajúce sa krajiny s cieľom vytvoriť súbor ukazovateľov týkajúcich sa krajiny, ktoré možno získať na celom svete a ktoré sú porovnateľné z dlhodobého hľadiska. Cieľom iniciatívy, ktorá bola spočiatku zameraná na práva na pôdu, je ovplyvniť globálny program pre obdobie po roku 2015. V navrhnutých ukazovateľoch však chýba environmentálna zložka. Na nápravu agentúra EEA a Institute for Advanced Sustainability Studies (Inštitút pre pokročilé štúdiá udržateľnosti) navrhli ukazovatele týkajúce sa krajiny a pôdy na monitorovanie dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja z hľadiska zmien pokrytia krajiny/využitia územia, produktivity pôdy a obsahu organického uhlíka v pôde.

Ako agentúra EEA prispieva k tejto práci?

Naša práca prispieva informáciami k príprave politiky EÚ týkajúcej sa krajiny a pôdy. Jedným z príkladov je nedávne európske hodnotenie schopnosti pôdy poskytovať ekosystémové služby. Náš viacročný pracovný program sa zaoberá aj efektívnosťou pôdnych zdrojov a hodnotením ekosystémov a účtovníctvom pre prírodné bohatstvo.

V oblasti účinného využívania pôdnych zdrojov sa skúma rovnováha medzi ponukou pôdy a funkčnými požiadavkami na pôdu. Uznáva sa, že pôda je vyčerpateľným a neobnoviteľným zdrojom a posudzuje sa, ako zmeny pokrytia krajiny, napr. na infraštruktúrne a priemyselné účely, ovplyvnia služby, ktoré pôda môže poskytovať. Patrí k nim aj recyklovanie pôdy reagujúce na zaberanie pôdy, pričom sa podporuje opätovné použitie pôdy, ktorá bola predtým obrábaná, ale následne opustená.

Práce na bilancii pôdnych živín, ako napr. dusík a fosfor, ako aj kovov, ako napr. meď, zinok, kadmium a olovo, prispievajú k projektom agentúry EEA zameraným na hodnotenie ekosystémov a účtovníctvu pre prírodné bohatstvo. V roku 2014 boli uvedené odhady rozpočtov EÚ a vnútroštátnych rozpočtov a v súčasnosti sa skúmajú kritické prekročenia zaťaženia depozícií emisií amoniaku vo vzťahu k biodiverzite, priesaky a splachy dusíka a fosforu vo vzťahu k podzemným a povrchovým vodám a absorpcia kadmia vo vzťahu ku kvalite potravín.

Agentúra EEA chce harmonizovať údaje o týchto problémoch, vďaka čomu sa získajú porovnateľné údaje jednotlivých krajín v celej Európe. Agentúra spolupracuje so Spoločným výskumným centrom (JRC), ktoré zhromažďuje údaje o pôde v rámci mandátu Európskeho centra údajov o pôde. Údaje o krajine pochádzajú zo satelitných pozorovaní pokrytia krajiny Corine land cover (CLC) a vrstiev s vysokým rozlíšením vrátane nepriepustnosti.

Na zlepšenie zviditeľnenia krajiny a pôdy agentúra EEA vytvorila tematický klaster ukazovateľov. V súčasnosti obsahuje ukazovatele týkajúce sa zaberania pôdy, správy kontaminovaných miest a fragmetácie pôdy a obsahuje ukazovatele odvodené z prác v oblasti zmeny klímy vrátane organickej hmoty v pôde, erózie pôdy a vlhkosti pôdy.

Aká je politika týkajúca sa krajiny a pôdy?

Politika EÚ týkajúca sa krajiny a pôdy je fragmentovaná a existujúce právne predpisy v environmentálnych, poľnohospodárskych a regionálnych politikách nie sú koordinované, ani komplexné. Tematická stratégia na ochranu pôdy z roku 2006 je usmerňujúci dokument, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany funkcií pôdy a udržateľného využívania pôdy. Rámcová smernica o pôde navrhnutá v roku 2006 bola však minulý rok stiahnutá.

Európska komisia plánuje preštudovať existujúce politiky EÚ a vnútroštátne politiky týkajúce sa pôdy, ich efektívnosť a koherentnosť a všetky nedostatky, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Reaguje tak na 7. environmentálny akčný program, v ktorom sa EÚ zaväzuje využívať a riadiť krajinu udržateľným spôsobom a chrániť pôdu ako aj hľadať spôsoby, ako to najlepšie dosiahnuť na základe zásad proporcionality a subsidiarity.

Z celosvetového hľadiska sa očakáva, že v septembri sa členské štáty OSN dohodnú na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Problematika krajiny a pôdy je v súčasnom znení zahrnutá do viacerých cieľov. Zvrátenie trendu úbytku pôdy a pôdnych zdrojov na celom svete závisí od plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Geertrui Louwagiová

Rozhovor uverejnený v spravodajcovi EEA č. 2015/2 (jún 2015)

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100