Kto sme

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 11. 08. 2016 16:18
Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Našou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavujeme hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V súčasnosti má agentúra EEA 33 členských krajín.

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra EEA, prijala Európska únia v roku 1990. Účinnosť nadobudlo v roku 1993, ihneď po prijatí rozhodnutia umiestniť sídlo agentúry EEA do Kodane. Skutočná práca agentúry začala v roku 1994. Nariadením sa rovnako zriaďovala aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet).

Mandátom agentúry EEA je:

  • Pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych kritérií do hospodárskych politík a trendoch smerom k trvalej udržateľnosti.
  • Koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet).

Hlavných klientov tvoria inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Rada – a naše členské krajiny. Okrem tejto ústrednej skupiny európskych politických subjektov pracujeme aj pre ďalšie inštitúcie EÚ, ako napríklad Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

K dôležitým subjektom, ktoré používajú naše informácie, patria aj obchodné subjekty, akademická obec a mimovládne organizácie. Pokúšame sa dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby poskytovaným informáciám rozumeli a prijali ich.

Všetci zamestnanci agentúry EEA musia vo vzťahu k verejnosti dodržiavať Kódex dobrého úradného postupu spolu s politikou riadenia a prevencie konfliktov záujmovstratégiou boja proti podvodom.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah

Súvisiace publikácie

Pozri tiež

Geographic coverage

Europe
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100