Riadenie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 17. 06. 2016 11:03
Agentúru EEA riadi predstavenstvo a výbor a ako poradenský orgán funguje vedecký výbor. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku agentúry EEA.

EEA governance
Predstavenstvo

Predstavenstvo agentúry EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom. K jeho úlohám patrí prijímanie viacročného pracovného programu, ročných pracovných programov a výročných správ, vymenúvanie výkonného riaditeľa a vymenúvanie členov vedeckého výboru. 

Výbor

Výbor sa skladá z predsedu, maximálne piatich podpredsedov, jedného zástupcu Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom. Výbor je oprávnený prijímať výkonné rozhodnutia potrebné na účinnú prevádzku agentúry v období medzi schôdzami predstavenstva.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a každodennú prevádzku agentúry EEA.

Vedecký výbor

Vedecký výbor radí predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi.  Má tri hlavné úlohy:

  • vypracúvať stanoviská k viacročným a ročným pracovným programom agentúry EEA,
  • poskytovať výkonnému riaditeľovi stanoviská na účely náboru vedeckých pracovníkov agentúry,
  • poskytovať poradenstvo a stanoviská o všetkých vedeckých záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry, ktoré mu môže predložiť predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100