Kraje i sieć Eionet

Mudar de idioma
Página Modificado pela última vez 2016-05-18 15:55
Do Europejskiej Agencji Środowiska należą obecnie 33 kraje członkowskie i 6 państw współpracujących. Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet) to sieć partnerska Agencji i zrzeszonych krajów. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, którymi są zazwyczaj krajowe agencje środowiska lub ministerstwa środowiska. Krajowe punkty kontaktowe odpowiadają za prowadzenie krajowych sieci łączących wiele instytucji (razem około 300).

Kraje członkowskie i współpracujące.

W skład 33 krajów członkowskich  wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Sześć państw leżących w regionie Bałkanów Zachodnich ma status współpracownika: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia oraz Kosowo na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/99. Działania odbywające się w ramach współpracy są objęte przez Eionet i wspierane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.

EEA bierze także udział w szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej z państwami innymi niż państwa należące do Agencji.

EEA member countries
Kliknij mapę, aby powiększyć podgląd


europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet)

Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet) to sieć partnerska Agencji oraz jej krajów członkowskich i współpracujących. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, którymi są zazwyczaj krajowe agencje ds. środowiska lub ministerstwa środowiska w krajach członkowskich.

Krajowe punkty kontaktowe odpowiadają za koordynację sieci krajowych ośrodków informacyjnych, w ramach których współpracuje ponad tysiąc ekspertów z ponad 350 instytucji krajowych i innych organów zajmujących się informacjami o środowisku.

Oprócz krajowych punktów kontaktowych i krajowych ośrodków informacyjnych, Eionet obejmuje obecnie sześć europejskich ośrodków tematycznych (ETCs) w następujących dziedzinach: klimat i zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, wpływ zmian klimatu, podatność i przystosowanie, informacje o wodzie, użytkowaniu gruntu i przestrzeni oraz ich analiza, oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Więcej informacji:

Agência Europeia do Ambiente (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dinamarca
Telefone: +45 3336 7100