Scenariusze i badania przyszłości – działalność Agencji

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03 03:32
Agencja ocenia długofalowe perspektywy europejskiego środowiska oraz skutki kluczowych wyborów politycznych przy użyciu różnych metodologii. Celem jest zapewnienie wartościowych danych do bieżących dyskusji politycznych poprzez nieprzerwane dostarczanie informacji obejmujących szerszą i bardziej długofalową perspektywę oraz pomoc w organizacji europejskich środowiskowych systemów informacyjnych zawierających dane na temat przyszłych tendencji. Agencja dzieli się również swoją wiedzą i ekspertyzą podczas ocen przeprowadzonych w oparciu o scenariusze na poziomie ogólnoeuropejskim i globalnym, takich jak milenijna ocena ekosystemów czy scenariusze GEO-4 w ramach programu UNEP.

 

Tworzenie scenariuszy przez Agencję umożliwia przyjęcie długofalowej perspektywy podczas opracowywania raportu na temat stanu europejskiego środowiska, publikowanego co pięć lat. W 2005 r. opublikowano raport Środowisko europejskie – raport ze stanu i perspektyw wraz z uzupełnieniem W raporcie z perspektyw środowiska europejskiego w zintegrowany sposób przedstawiono szereg problemów ekologicznych oraz wspólne czynniki je wywołujące, a także naświetlono prognozy dla środowiska europejskiego sięgające 2030 r. i okresów późniejszych. Podobny dokument ma zostać opublikowany w 2010 r.

Perspektywy stanowią również element procesów systematycznej oceny, np. dotyczącej emisji gazów cieplarnianych oraz sprawozdawczości wskaźnikowej w Agencji. Badania perspektywiczne i wskaźniki są poddawane regularnej analizie. Innym często wykonywanym zadaniem jest przegląd modeli ilościowych.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe — perspektywiczna analiza środowiskowa zmian w użytkowaniu gruntów w Europie) opiera się na innowacyjnym zestawie ilustracji, opisów i nowoczesnych modeli służących do symulowania pięciu całkowicie odmiennych scenariuszy rozwoju sytuacji w środowisku, w których zmieniają się wzorce użytkowania gruntów, warunki klimatyczne, rolnictwo i sytuacja demograficzna. Nową dziedziną uwzględnianą w ocenach opartych na scenariuszach jest analiza funkcji ekosystemów.

Agencja uczestniczy również w procesach tworzenia scenariuszy na szczeblu ogólnoeuropejskim i międzynarodowym. Środowisko ogólnoeuropejskie: spojrzenie w niepewną przyszłość to analiza kluczowych sił napędowych oraz elementów niepewnych przyszłych zmian w środowisku ogólnoeuropejskim. Agencja brała także udział w opracowywaniu raportu UNEP „Globalna perspektywa stanu środowiska 4” oraz milenijnej oceny ekosystemów.

Agencja pomaga również w rozwijaniu umiejętności tworzenia scenariuszy w swoich państwach członkowskich, organizując regularne sesje w terenie i warsztaty szkoleniowe.

 

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100