W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza pochodzenia przemysłowego kosztowało Europę blisko 169 miliardów euro – ujawnia Europejska Agencja Środowiska

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2011-11-23 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03 17:01
W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 10 000 obiektów będących największymi sprawcami zanieczyszczeń w Europie kosztowało obywateli od 102 do 169 miliardów euro. Jedno z ustaleń wynikających z nowego sprawozdania przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w którym przeanalizowano koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza szkód dla zdrowia człowieka i środowiska. Zaledwie 191 zakładów odpowiada za połowę łącznych kosztów szkód (między 51 a 85 mld euro).

Nasza analiza ujawnia wysokie koszty będące skutkiem zanieczyszczeń pochodzących z elektrowni i innych dużych zakładów przemysłowych. Szacunkowe koszty obliczono na podstawie emisji zgłaszanych przez same zakłady. Wykorzystując istniejące narzędzia do oceny szkód dla zdrowia człowieka i środowiska używane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki, odsłaniamy niektóre ukryte koszty zanieczyszczeń. Nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie podobnych problemów.

Dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska, prof. Jacqueline McGlade

W sprawozdaniu zatytułowanym „Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe” („Badanie kosztów zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez zakłady przemysłowe w Europie”), przedstawiono listę zakładów najbardziej przyczyniających się do powstawania tych szkód.

„Nasza analiza ujawnia wysokie koszty będące skutkiem zanieczyszczeń pochodzących z elektrowni i innych dużych zakładów przemysłowych” – powiedziała dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska, prof. Jacqueline McGlade.

„Szacunkowe koszty obliczono na podstawie emisji zgłaszanych przez same zakłady. Wykorzystując istniejące narzędzia do oceny szkód dla zdrowia człowieka i środowiska używane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki, odsłaniamy niektóre ukryte koszty zanieczyszczeń. Nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie podobnych problemów” – dodała prof. McGlade.

W analizie uwzględniono m.in. zakłady przemysłowe, takie jak duże elektrownie i rafinerie, spalanie w celach wytwórczych oraz procesy przemysłowe, odpady, a także niektóre rodzaje działalności rolniczej. Emisje pochodzące z elektrowni w największym stopniu przyczyniają się do generowania kosztów szkód (szacunkowo 66–112 mld euro). Kolejny znaczący udział w całkowitych kosztach szkód należy przypisać procesom wytwórczym (23–28 mld euro) i spalaniu w celach wytwórczych (8–21 mld euro). Sektory pominięte w analizie przeprowadzonej przez EEA to m.in. transport, gospodarstwa domowe i większa część działalności rolniczej – gdyby je uwzględniono, koszty szkód byłyby jeszcze większe.

Najważniejsze wnioski

  • W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez zakłady uwzględnione w analizie EEA kosztowało każdego obywatela Europy średnio około 200–330 euro.
  • Kraje takie jak Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Francja i Włochy, w których znajduje się wiele dużych zakładów, w największym stopniu przyczyniają się do generowania całkowitych kosztów szkód. Jednak jeśli koszty szkód analizuje się w sposób mający odzwierciedlić produktywność gospodarek krajowych, kolejność krajów ulega istotnej zmianie. Emisje wytwarzane w takich krajach, jak Bułgaria, Rumunia, Estonia, Polska i Czechy są wtedy stosunkowo bardziej znaczące pod względem kosztów szkód.
  • Niewielka liczba poszczególnych zakładów generuje większość kosztów szkód. Trzy czwarte łącznych kosztów szkód wynika z emisji pochodzących z zaledwie 622 zakładów przemysłowych, tj. 6 % ogólnej ich liczby. Zakłady, w których powstają emisje generujące wysokie koszty szkód należą w większości wypadków do największych zakładów w Europie, uwalniających największe ilości substancji zanieczyszczających.
  • Emisje dwutlenku węgla (CO2) przyczyniają się najbardziej do ogólnego kosztu szkód (około 63 miliardy euro w 2009 r.). Ustalono, że substancje zanieczyszczające powietrze, które przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy i mogą powodować problemy z oddychaniem – dwutlenek siarki (SO2), amoniak (NH3), pył zawieszony (PM10) i tlenki azotu (NOx) – powodują szkody o wartości 38–105 mld euro rocznie.

Rys. 1. Lokalizacja 191 zakładów ujętych w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, które odpowiadają za 50% szacunkowych łącznych kosztów szkód w 2009 r.

W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 10 000 obiektów będących największymi sprawcami zanieczyszczeń w Europie kosztowało obywateli od 102 do 169 miliardów euro. Jedno z ustaleń wynikających z nowego sprawozdania przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w którym przeanalizowano koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza szkód dla zdrowia człowieka i środowiska. Zaledwie 191 zakładów odpowiada za połowę łącznych kosztów szkód (między 51 a 85 mld euro).

Sum of damage costs =

Koszty szkód ogółem

(Million Euro VOLY) =

(wartość VOLY w mln EUR)

Obliczanie kosztów ekonomicznych emisji

W sprawozdaniu wykorzystano publicznie dostępne dane pochodzące z Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR). W analizie korzystano z istniejących narzędzi polityki i metod, np. metod opracowanych w ramach unijnego programu „Czyste powietrze dla Europy”. W oparciu o różne metodologie obliczono w niej skalę szacunkowych kosztów szkód spowodowanych uwalnianiem substancji zanieczyszczających powietrze zgłoszonych do E-PRTR przez blisko 10 000 obiektów.

Przeanalizowane substancje zanieczyszczające to substancje zanieczyszczające powietrze w skali regionu [NH3, NOx, PM10, SO2, lotne związki organiczne (NMLZO)], metale ciężkie (arsen, kadm, chrom, ołów, rtęć i nikiel), mikrozanieczyszczenia organiczne [benzen, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz dioksyny i furany], a także CO2.

Niektóre aspekty szkód dla zdrowia człowieka i środowiska wyłączono z zakresu tego badania, np. aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wiążące się z narażeniem na działanie substancji zanieczyszczających powietrze w miejscu pracy. Natomiast w przypadku substancji zanieczyszczających powietrze w skali regionu należałoby w przyszłości poszerzyć wzorcowe ramy będące podstawą oceny, tak, aby objęły takie aspekty, jak wycena oddziaływania ekologicznego oraz wycena uszkodzeń budowli i zabytków, spowodowanych kwaśnymi deszczami. W sprawozdaniu nie zajmowano się oczywistymi korzyściami przynoszonymi przez zakłady przemysłowe, w tym wytwarzaniem produktów, zatrudnieniem i przychodami podatkowymi.

Rys. 2. Rozkład w ujęciu narastającym 2000 zakładów przemysłowych ujętych w E-PRTR generujących najwyższe koszty szkód

W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 10 000 obiektów będących największymi sprawcami zanieczyszczeń w Europie kosztowało obywateli od 102 do 169 miliardów euro. Jedno z ustaleń wynikających z nowego sprawozdania przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w którym przeanalizowano koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza szkód dla zdrowia człowieka i środowiska. Zaledwie 191 zakładów odpowiada za połowę łącznych kosztów szkód (między 51 a 85 mld euro).

Kontekst/uwaga dla redaktora

Podkreślamy, że w sprawozdaniu nie ocenia się, czy ujętych w E-PRTR emisje pochodzące z zakładów przemysłowych są zgodne z przewidzianymi prawem dopuszczalnymi warunkami działalności zakładów.

Europejska Agencja Środowiska wydała ostatnio szereg innych publikacji poświęconych różnym aspektom zanieczyszczenia powietrza w Europie. Są to między innymi:

 

Powiązane treści

Wiadomości i artykuły

Podobne publikacje

Powiązany film

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czechia, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Slovakia, Slovenia
w kategorii:
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100